Kluczowe zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych – warsztaty – 2 dni

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

I. Zmiany o charakterze uniwersalnym.

  1. Analiza nowych definicji ustawowych.
  2. Nowe podejście do wyłączeń od obowiązku stosowania ustawy w zakresie zamówień naukowo – badawczych.
  3. Zmiany w zakresie przedmiotowych wyłączeń od obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  4. Zmiany w zakresie działań mających na celu obejście obowiązku stosowania przepisów ustawy – jakie działania zamawiającego uznawane są za niedozwolone?
  5. Szacowanie wartości zamówienia.
  6. Plan zamówień publicznych – art. 13a.
  7. Rola komisji przetargowej i zespołu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
  8. Wadium i nowe zasady jego zatrzymania.
  9. Ogłoszenia i zmiany treści ogłoszenia.

II. Nowe zasady dotyczące komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami.

  1. Elektronizacja zamówień publicznych.
  2. Możliwości dopuszczenia składania dokumentów „papierowych”.

III. Wykonawcy.

  1. Warunki udziału w postępowaniu i kryteria wykluczenia wykonawców.
  2. Warunki udziału i charakterze społecznym.
  3. Nowe zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu i ich oceny.
  4. Obligatoryjne i fakultatywne (nowość!) przesłanki wykluczenia wykonawcy.
  5. Możliwość nowego sposobu podejścia do oceny ofert i weryfikacji spełnienia przez wykonawcę warunków udziału, w oparciu o art. 24a ustawy.

IV. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

  1. Oświadczenie zamiast dokumentów.
  2. Moment złożenia i prawny charakter JEDZ.
  3. Badanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie JEDZ.
  4. Sytuacje umożliwiające żądanie dokumentów przez zamawiającego.
  5. Procedura formalnej weryfikacji osoby wykonawcy – kompetencje, możliwości i ograniczenia po stronie zamawiającego oraz obowiązki wykonawcy.
  6. Obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej. Sposób postępowania zamawiającego.

V. Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ.

  1. Dialog techniczny – cel i sposób jego przeprowadzania oraz wymagania natury formalnej.
  2. Zmiany w zakresie wymagań związanych ze sposobem sporządzania opisu przedmiotu zamówienia.
  3. Nowe wymogi dotyczące treści SIWZ oraz sposobu i terminów jej publikacji.
  4. Terminy składania ofert i okoliczności uzasadniające ich skracanie.

VI. Przesłanki uzasadniające stosowanie trybów innych niż przetarg nieograniczony i ograniczony. Przegląd uwarunkowań i możliwości.

  1. Omówienie zmian zachodzących w poszczególnych trybach udzielenia zamówienia.
  2. Partnerstwo innowacyjne jako narzędzie do udzielania wysoce skomplikowanych zamówień naukowo – badawczych (innowacyjnych). Cel, sposób i zasady przeprowadzenia postępowania, uwarunkowania prawne i potencjalne trudności.
  3. Definicja innowacyjności – innowacja wg. Pzp a krajowe definicje badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z przepisami i zasadach finansowania nauki.

VII. Wybór oferty najkorzystniejszej.

  1. Kryteria oceny ofert i sposób jej dokonywania.
  2. Wybór oferty a definicja oferty najkorzystniejszej.
  3. Nowe zasady badania rażąco niskiej ceny.
  4. Przesłanki odrzucenia oferty.
  5. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

VIII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i okoliczności uzasadniające jej zmiany

  1. Termin zawarcia umowy (standstill).
  2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – termin publikacji.
  3. Różnicowanie wymogów w zakresie treści umowy w zależności od czasu jej trwania.
  4. Ustawowe przesłanki rozwiązania umowy przez zamawiającego.
  5. Udzielanie zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

IX. Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

  1. Czym są zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – katalog usług.
  2. Odrębności proceduralne przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

X. Zmiany w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej.

  1. Rozszerzenie przesłanek odwoławczych.
  2. Omówienie zmian w zakresie procedury postępowania odwoławczego przed KIO.

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych i problematyce ich stosowania przy realizacji projektów naukowo – badawczych. Ekspert z listy Ministra Gospodarki ds. kontroli zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013.

Obsługiwał pod względem zamówień publicznych przygotowania Polski do Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju, w tym także prowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na terenie Chin.

W latach 2010-2015 zarządzający działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o budżecie przekraczającym 340 mln zł, będącym jednocześnie największym współfinansowanym projektem naukowo – badawczym.

Autor książek „Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych” (Wolters Kluwer 2012) oraz „Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych” (Presscom 2010), współpracownik portalu www.zamowienia-publiczne.lex.pl, pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą z wieloletnim doświadczeniem.

4900 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 4900 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


Kluczowe zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wdrożenie nowej Dyrektywy UE i konsekwencje nowelizacji dla praktyki udzielania zamówień publicznych – warsztaty.

Czas trwania: 2 dni
Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

Comments are closed