Kluczowe zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych – 1 dzień

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Nowe definicje, zasady i reguły postępowania wprowadzane do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Cel i sens zmian.

2. Kluczowe zmiany w zakresie zamówień wyłączonych, nowe podejście do wyłączenie zamówień na usługi w zakresie badań naukowych.

3. Szacowanie wartości zamówienia i planowanie zamówień – nowe zasady planowania zamówień i nowe obowiązki zamawiających.

4. Opis przedmiotu zamówienia – nowe specyficzne wymagania co do jego treści.

5. Konflikt interesów – modyfikacja zasad odpowiedzialności osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz kierownika zamawiającego.

6. Modyfikacja roli komisji przetargowej i obowiązek formowania „zespołu projektowego” – cele jego powołania, zasady organizacji oraz zadania osób do niego powołanych.

7. Warunki udziału i opis sposobu spełnienia warunków przez wykonawcę po zmianach – rozszerzenie i uszczegółowienie kompetencji zamawiającego.

8. Nowe przesłanki wykluczenia i kryteria kwalifikowania wykonawców. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy.

9. Oświadczenia zamiast dokumentów, różnice pomiędzy postępowaniami krajowymi a unijnymi.

10. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

11. Poleganie na zasobach innych wykonawców – zasady wspólnego ubiegania się o zamówienie. Art. 26 ust. 2b wedle nowych zasad.

12. Tryby postępowania i przesłanki ich zastosowania w nowym stanie prawnym:

  a. przetarg nieograniczony,
  b. przetarg ograniczony,
  c. dialog konkurencyjny,
  d. negocjacje z ogłoszeniem,
  e. negocjacje bez ogłoszenia,
  f. partnerstwo innowacyjne.

13. Oferta – forma, złożenie, otwarcie ofert, kryteria oceny.

14. Nowe przesłanki odrzucenia ofert.

15. Umowy w zamówieniach publicznych – forma, wymagania, przesłanki i dopuszczalny zakres zmian umowy. Zasadnicze zmiany w sposobie stosowania art. 144 ustawy.

16. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – nowe podejście do zamówień nie priorytetowych.

17. Środki ochrony prawnej po nowelizacji.

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych i problematyce ich stosowania przy realizacji projektów naukowo – badawczych. Ekspert z listy Ministra Gospodarki ds. kontroli zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013.

Obsługiwał pod względem zamówień publicznych przygotowania Polski do Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju, w tym także prowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na terenie Chin.

W latach 2010-2015 zarządzający działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o budżecie przekraczającym 340 mln zł, będącym jednocześnie największym współfinansowanym projektem naukowo – badawczym.

Autor książek „Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych” (Wolters Kluwer 2012) oraz „Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych” (Presscom 2010), współpracownik portalu www.zamowienia-publiczne.lex.pl, pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą z wieloletnim doświadczeniem.

4900 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 4900 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


Kluczowe zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wdrożenie nowej Dyrektywy UE i konsekwencje nowelizacji dla praktyki udzielania zamówień publicznych.

Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

Comments are closed