Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Konferencja dla dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz głównych księgowych instytutów badawczych – Finansowanie projektów naukowo – badawczych ze środków Unii Europejskiej

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Katarzyna Wielguszewska

Edyta Masłowska -Parafian

  Szanse i zagrożenia związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez instytuty badawcze.
  Źródła i możliwości finansowania projektów z funduszy UE dla instytutów badawczych w latach 2014-20.
  Identyfikacja ryzyk swoistych dla projektów realizowanych przez instytuty badawcze i przykładowe rozwiązania na poszczególnych etapach realizacji projektu.

Sebastian Jabłkowski

Jabłkowski Zakrzewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska
  Omówienie, na praktycznych przykładach, najczęściej występujących w działalności instytucji naukowych problemów prawnych z zakresu prawa cywilnego, autorskiego, prawa pracy i prawa administracyjnego.

Paweł Wójcik

Doradztwo Prawne
  Ryzyka organizacyjne i finansowe związane z udzielaniem zamówień publicznych przy realizacji projektów naukowo – badawczych.
  Terminowa realizacja projektu, potrzeby badawcze i bezpieczeństwo finansowe jednostki naukowej – jak zabezpieczyć te pola działalności bez uszczerbku dla naukowej wartości prowadzonych prac badawczych.

Katarzyna Wielguszewska

Katarzyna Wielguszewska

Katarzyna Wielguszewska

Od 15 lat zajmuje się kwestiami związanymi z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Doświadczenie dotyczące przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów infrastrukturalnych zdobywała pracując w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (projekty z sektora środowiska i transportu współfinansowane najpierw z funduszu ISPA a następnie z Funduszu Spójności). Pracowała również jako zastępca dyrektora w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w departamentach pełniących funkcję instytucji wdrażających dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co pozwoliło jej na zgromadzenie szerokiego doświadczenia w zakresie kontroli, sprawozdawczości, audytu, informacji i promocji itd. projektów finansowanych z EFS.Jako naczelnik wydziału w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego stworzyła we współpracy z podległym zespołem system zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 oraz wszystkie dokumenty programowe dla instytucji zarządzającej i pośredniczącej PO RPW, co pozwoliło na pozytywne przeprowadzenie audytu zgodności dla Programu przez Komisję Europejską. Przez pięć lat była głównym koordynatorem 2 projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL (w tym jednego o wartości 300 mln zł) realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Do jej obowiązków należała koordynacja działań w ramach projektów w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji. Projekty zakończyły się sukcesem, przeprowadzone kilkakrotnie kontrole i audyty projektów potwierdziły prawidłowość ich realizacji.Od 10 lat prowadzi szkolenia specjalistyczne dla podmiotów publicznych (administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego), organizacji pozarządowych, uczelni, przedsiębiorców itd. z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020 oraz realizacji i rozliczania projektów UE. Jest autorką lub współautorką kilku ekspertyz dotyczących zarządzania i finansowania w ramach funduszy europejskich 2007-13 i 2014-20, a także szeregu procedur i systemów zarządzania i kontroli dla podmiotów uczestniczących w systemie realizacji funduszy UE.

Edyta Masłowska–Parafian

Edyta Masłowska–Parafian

Edyta Masłowska–Parafian

Magister zarządzania, ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi w samorządzie terytorialnym z wykorzystaniem środków unijnych. Z wydatkowaniem środków unijnych związana jest od ponad 12 lat. Pracowała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gdzie przez ponad 6 lata zajmowała się monitorowaniem jednych z największych projektów finansowanych z Funduszu Spójności w zakresie ochrony środowiska. Zajmowała się również kontrolą projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez instytucje pozarządowe, przedsiębiorców jak również urzędy. Przeprowadziła ponad 200 kontroli na miejscu realizacji projektów. Pracowała w Instytucji Wdrażającej na stanowisku Naczelnika Wydziału Selekcji i Monitorowania projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL, gdzie zajmowała się oceną, monitorowaniem i rozliczaniem projektów. Obecnie zarządza projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.Od ok. 8 lat prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu: pozyskiwania funduszy unijnych dot. perspektywy 2014- 2020; zarządzania projektami; ewaluacji projektów; analizy ryzyka w projektach finansowanych z UE; oceny wniosków o dofinansowanie; realizacji i monitorowania projektów unijnych; sprawozdawczości i przetwarzania danych osobowych w projektach finansowanych z UE; rozliczania projektów unijnych; archiwizacji dokumentów projektowych; kontroli i audytu projektów unijnych; kwalifikowalności wydatków; działań informacyjno – promocyjnych. Ponadto jest autorką lub współautorką kilku ekspertyz dotyczących zarządzania i finansowania inicjatyw w ramach funduszy europejskich, a także szeregu procedur, systemów zarządzania i kontroli dla podmiotów uczestniczących w systemie realizacji funduszy UE.

Sebastian Jabłkowski

Sebastian Jabłkowski

Sebastian Jabłkowski

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Nauk Politycznych. Od 12 lat zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych. W okresie ostatnich 6 lat kierował między innymi zespołem prawnym w Instytucie Badawczym realizującym projekt współfinansowany ze środków UE za ok. 270 mln PLN. Przygotowywał i nadzorował wprowadzanie zmian organizacyjnych i wdrożenie nowych motywacyjnych systemów wynagrodzeń, brał udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Przygotowywał rozwiązania (regulaminy) dotyczące zarządzania prawami autorskimi, rozwiązywał problemy dotyczące czasu pracy związane ze stosowaniem wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków ze środków PO KL. Dysponuje szerokim doświadczeniem z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa autorskiego i prawa administracyjnego.

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Obsługiwał pod względem zamówień publicznych przygotowania Polski do Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju, w tym także prowadził postępowania na terenie Chin. W latach 2010-2015 zarządzający działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o budżecie przekraczającym 340 mln zł. Autor książek „Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych” (Wolters Kluwer 2012) oraz „Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych” (Presscom 2010), współpracownik portalu www.zamowienia-publiczne.lex.pl, pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą z wieloletnim doświadczeniem.

4900 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 4900 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


Finansowanie projektów naukowo – badawczych ze środków Unii Europejskiej.
Szanse – wyzwania – zagrożenia.

Konferencja dla dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz głównych księgowych instytutów badawczych.

Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

Comments are closed