Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Nowe prawo zamówień publicznych – kompleksowy kurs przygotowujący do pracy w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)

Kurs będzie miał transmisję online poprzez stronę internetową/platformę, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Kurs będzie odbywał sięw czasie rzeczywistym. Uczestnicy kursu online będą widzieli trenera „na żywo”, jego prezentację oraz będą mogli zadawać pytania. Po zakończeniu kursu, uczestnicy dostaną materiały szkoleniowe i certyfikat drogą elektroniczną.

 • SZKOLENIE OTWARTE

Nowe pzp – nowa systematyka, nowe pojęcia, nowe zasady.

 1. Systematyka nowego Pzp, jak czytać ustawę?
 2. Słowniczek, nowe definicje znanych terminów oraz nowe pojęcia w pzp.
 3. Zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe, zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zamawiający subsydiowani.
 4. Próg stosowania ustawy i zamówienia bagatelne.
 5. Podział na zamówienia krajowe i unijne.

Zasady udzielania zamówień publicznych. Nowe podejście do podstawowych zasad funkcjonowania systemu zamówień.

 1. Obowiązywanie zasad na etapie przygotowania postępowania.
 2. Zasady przejrzystości, proporcjonalności oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.
 3. Value for money czyli najlepsza jakość za najlepszą cenę jako zasada pzp.
 4. Zasada najlepszych efektów zamówienia.
 5. Zasada jawności postępowania i jej ograniczenia.
 6. Zasada pisemności w nowej odsłonie.
  • Pisemność w rozumieniu pzp.
  • Forma oferty oraz czynności w postępowaniu w zależności od jego wartości. Czym różni się postępowanie krajowe od unijnego.
 7. Pisemność postępowania, wymogi elektronizacji a komunikacja w postępowaniu.

Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień.

 1. Polityka zakupowa państwa.
 2. Strategia zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych.
 3. Plan postępowań i zasady jego publikacji.

Konflikt interesów i nowe podejście do jego badania.

 1. Zasady wyłączania osób wykonujących czynności w postępowaniu.
 2. Dwuetapowe badanie zaistnienia przesłanek wyłączenia.
 3. Konflikt interesów, niekaralność i nowy system dwóch oświadczeń.
 4. Termin składania oświadczeń.

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Definicja wykonawcy.
 2. Konsorcjum.
 3. Warunki udziału w postępowaniu i zasady ich formułowania i weryfikacji.
 4. Podstawy wykluczenia z postępowania.
 5. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – nowe terminy dla starych rozwiązań.
 6. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców.
  • Zasady ich składania i odrębności pomiędzy podmiotowymi i przedmiotowymi środkami dowodowymi.
  • Terminy na złożenie oświadczeń i dokumentów oraz zasady wzywania do ich uzupełniania.

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Analiza potrzeb.
 2. Wstępne konsultacje rynkowe.
 3. Ogłoszenia i ich zmiany.
 4. Wymagania w zakresie wadium.
 5. Zasady wnoszenia wadium oraz nowe zasady jego zwrotu.
 6. Opis przedmiotu zamówienia.
 7. Ustalanie niektórych warunków zamówienia.
  • Podział zamówienia na części.
  • Wymogi związane z zatrudnieniem pracowniczym i inne.
 8. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.
  • Podmiotowe środki dowodowe.
  • Przedmiotowe środki dowodowe.
  • Udostępnianie zasobów.

Tryby udzielania zamówień. Zagadnienia ogólne.

 1. Katalog trybów dostępnych w postępowaniach unijnych.
 2. Katalog trybów dostępnych w postępowaniach krajowych.
 3. Moment wszczęcia postępowania w postępowaniu unijnym i krajowym.
 4. Zasady wyznaczania terminów.

Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia unijnego w przetargu nieograniczonym.

 1. SWZ i jej treść.
 2. Udostępnianie SWZ.
 3. Wyjaśniania SWZ i zmiana jej treści.
 4. Termin składania ofert.
 5. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.
 6. Składanie i otwarcie ofert.
 7. Ocena ofert.
 8. Przesłanki odrzucenia oferty. Nowe podejście do eliminacji wykonawców z postępowania.
 9. Wybór oferty najkorzystniejszej.
 10. Zakończenie postępowania jak czynność prawna i proces regulowany ustawą.

Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia krajowego. Nowe reguły udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne.

 1. Metoda regulacji postępowań krajowych. Których przepisów pzp nie stosujemy, a które znajdą zastosowanie w tych postępowaniach.
 2. Ogłoszenia.
 3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.
 4. Przebieg postępowania w trybie podstawowym.
 5. Wybór oferty najkorzystniejszej.

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

 1. Zasadnicza zmiana w sposobie prowadzenia postępowań.
 2. Skromne ramy uproszczeń.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Forma umowy i okres jej obowiązywania.
 2. Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy.
 3. Zakazane postanowienia umowne.
 4. Obligatoryjne elementy treści umowy.
 5. Obowiązkowa waloryzacja, zaliczki i zasady wypłaty wynagrodzenia.
 6. Raport z realizacji zamówienia, kiedy jest obowiązkowy.
 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 8. Podwykonawstwo.
 9. Dopuszczalność wprowadzania zmian do zawartej umowy.

Środki ochrony prawnej.

 1. Nowe rozwiązania w zakresie.
  • Zasad wnoszenia odwołań.
  • Katalogu osób, które mogą reprezentować strony przed KIO.
 2. Na jakie czynności i zaniechania zamawiającego przysługuje odwołanie?
 3. Odpowiedź na odwołanie, termin i zasady wnoszenia.
 4. Uwzględnienie odwołania.
 5. Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
 6. Rozpoznanie odwołania przez KIO.
 7. Zakaz zawarcia umowy do czasu ogłoszenia wyroku i możliwości jego uchylenia.
Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Radca prawny od ponad 10 lat zajmujący się problematyką zamówień publicznych. W latach 2010-2015 zarządzał działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to jednocześnie największy tego rodzaju projekt naukowo – badawczy realizowany w Polsce.

Autor książek:

 • Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych (Wolters Kluwer 2012),
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych (Presscom 2010),
 • Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. (System Informacji Prawnej LEX 2018).
 • Jeden z autorów książki Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, E. Wiktorowska, A. Wiktorowski, P. Wójcik, A. Gawrońska-Baran, dostępnej w wersji elektronicznej w systemie informacji prawnej LEX oraz papierowej.

Cena: 1670 zł zw. VAT*/osoba

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena: 1670 zł + 23% VAT/osoba

Cena zawiera: uczestnictwo w 6 dniach kursu (w sumie 18 godzin zegarowych), materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.

Czego potrzebujesz?

 • Komputera ze stabilnym podłączeniem do internetu.
 • Przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge).
 • Mikrofonu i słuchawek lub głośników.

Jak to wygląda?

 • Szkolenie online w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze.
 • Podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno trenera, jego prezentację, pulpit oraz tablicę multimedialną.
 • Będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu.
 • Jeśli masz kamerę, będziemy mogli Ciebie zobaczyć, ale nie jest to wymagane.
 • W trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwę.
 • Po szkoleniu dostaniesz od nas e-mailem materiały szkoleniowe (prezentację) i certyfikat oraz fakturę w formacie PDF.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Nowe prawo zamówień publicznych – kompleksowy kurs przygotowujący do pracy w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)

Czas trwania: 6 dni (w sumie 18 godzin zegarowych)
Harmonogram: 21-22-23 kwietnia i 26-27-28 kwietnia 2021 r.
Godziny trwania kursu: 9.00-12.00

Comments are closed