Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Nowe Prawo zamówień publicznych. Podstawowe zasady organizacji i udzielenia zamówień publicznych. Zmiana trybu pracy zamawiającego i odpowiedzialności osób zaangażowanych w udzielanie zamówień publicznych.

Nowe Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wprowadzającymi, w sposób istotny zmieni sposób pracy zamawiających. Co ważne, zmiany odczują wszyscy pracownicy jednostek zamawiających od kierownika, przez dział księgowości, działy merytoryczne, a skończywszy na działach zamówień publicznych. Wpłynie ona znacząco na planowanie i udzielanie zamówień w projektach badawczych i projektach współfinansowanych ze środków UE. Czasu na przyswojenie zmian jest pozornie dużo. Pozornie ponieważ ich zakres wymusi szereg zmian organizacyjnych we wszystkich jednostkach zamawiających, a te należy przeprowadzić odpowiednio wcześnie.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych kierunków zmian oraz wypracowanie wskazówek, pozwalających na odpowiednie przygotowanie jednostek zamawiających do pracy w oparciu o nowe przepisy, w tym także próba wspólnego wytyczenia orientacyjnego harmonogramu pracy, pozwalającego na start w nową zamówieniową rzeczywistość bez opóźnień.
Pracownicy działów zamówień publicznych, osoby odpowiedzialne za planowanie wydatków w ramach realizowanych projektów, pracownicy działów finansowo – księgowych, kierownicy jednostek zamawiających.
 1. Cel i zakres nowej regulacji w zakresie zamówień publicznych.
 2. Zakres stosowania ustawy, nowe regulacje.
 3. Uporządkowanie pojęć i wprowadzenie nowych m.in:
  • Dokumenty zamówienia.
  • Kryteria selekcji.
  • Pisemność.
  • Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – zasady składania i uzupełniania.
  • Warunki zamówienia.
 4. Zasady liczenia terminów i nowy termin.
 5. Zasady udzielania zamówień publicznych – nowy katalog i sposoby realizacji.
 6. Polityka zakupowa państwa i zamawiający jako podmiot ją realizujący.
  • Plany postępowań.
  • Aktualność planów.
  • Miejsca publikacji.
 7. Szacowanie wartości zamówienia.
 8. Odpowiedzialność za przeprowadzenie postępowania.
  • Kierownik zamawiającego i jego pełnomocnicy.
  • Członkowie komisji przetargowej i inne osoby odgrywające rolę w postępowaniu.
  • Nowe wymogi wobec osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub mogących mieć wpływ na jego wynik.
   • Konflikt interesów.
   • Niekaralność.
   • System dwóch oświadczeń – zakres, cel i moment ich składania.
 9. Elektronizacja.
  • Zakres elektronizacji.
  • Jakie oświadczenia muszą być złożone w formie elektronicznej pod rygorem nieważności, a jakie w postaci elektronicznej.
  • Odstępstwa od elektronicznego obiegu dokumentów.
 10. Nowe obowiązki zamawiającego:
  • Sprawozdawczy.
  • Analityczny.
 11. Konsekwencje nieterminowego zwrotu wadium.
 12. Nowe podejście do opisu przedmiotu zamówienia i dopuszczania rozwiązań równoważnych.
 13. Zmiany ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w przetargu nieograniczonym i ich granice.
 14. Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwoty unijne – zupełnie nowa organizacja zakupów.
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady z praktyki. Przedstawione zostaną propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników.

Paweł Wójcik

Radca prawny od ponad 10 lat zajmujący się problematyką zamówień publicznych. W latach 2010-2015 zarządzał działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to jednocześnie największy tego rodzaju projekt naukowo – badawczy realizowany w Polsce.

Autor książek:

 • Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych (Wolters Kluwer 2012),
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych (Presscom 2010),
 • Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. (System Informacji Prawnej LEX 2018)

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Nowe Prawo zamówień publicznych. Podstawowe zasady organizacji i udzielenia zamówień publicznych. Zmiana trybu pracy zamawiającego i odpowiedzialności osób zaangażowanych w udzielanie zamówień publicznych.

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed