Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Prawo zamówień publicznych a realizacja badań naukowych. Możliwości i ograniczenia związane ze stosowaniem ustawy po nowelizacji z 22 czerwca 2016 r.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Zmiany w zakresie wyłączenia wynikające z nowej dyrektywy zamówieniowej 2014/24/WE i nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych. art. 4 ust. 3 lit. e) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Zaostrzenie kryteriów.
 • Kiedy mogę odstąpić od stosowania ustawy? – analiza przesłanek dopuszczalności.
 • Zamówienia objęte wyłączeniem.
 • Podobieństwa i różnice w stosunku do aktualnego stanu prawnego.
 • Kontrowersje w wykładni przepisu.

2. Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych dla zamawiania usług, dostaw i robót budowlanych na potrzeby badań naukowych o wartości mniejszej niż progi unijne – szczegółowe omówienie przesłanki. Tzw. wyłączenie krajowe – art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (wcześniej art. 4 pkt 8a).

 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć – praca badawcza, praca naukowa, praca eksperymentalna, praca rozwojowa.
 • Zakres stosowania przepisu.
 • Kontrowersje związane z możliwościami jego szerszego stosowania w kontekście zgodności z prawem Unii Europejskiej.
 • Prawidłowe szacowanie wartości zamówień udzielanych w oparciu o „wyłączenia krajowe”.
 • Problem zamówień udzielanych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – ryzyka i ich konsekwencje.

3. Partnerstwo Innowacyjne – nowy „tryb” udzielenia zamówienia stworzony z myślą o realizacji badań naukowych.

 • Istota partnerstwa – konkurencyjna współpraca z wieloma wykonawcami, wybór najlepszych rozwiązań.
 • Przesłanki zastosowania.
 • Przebieg postępowania.
 • Zalety, wady i ryzyka związane z ustanowieniem partnerstwa.

4. Zmiany o charakterze systemowym i ich wpływ na udzielanie zamówień przez placówkę naukową.

 • Rola komisji przetargowej i zespołu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 • Zaostrzenie odpowiedzialności pracowników zamawiającego i rozszerzenie kręgu osób odpowiadających za uchybienie zasadzie bezstronności.
 • Warunki udziału w postępowaniu i kryteria wykluczenia wykonawców. Nowe możliwości weryfikacji doświadczenia konsorcjów i sposób ich efektywnego wykorzystania.
 • Udostępnianie potencjału podmiotów trzecich i fundamentalne zmiany w tym zakresie. Rola i znaczenie podwykonawców po nowelizacji.
 • Obligatoryjne i fakultatywne (nowość!) przesłanki wykluczenia wykonawcy.
 • Możliwość nowego sposobu podejścia do oceny ofert i weryfikacji spełnienia przez wykonawcę warunków udziału, w oparciu o art. 24aa ustawy.

5. Przesłanki uzasadniające stosowanie trybów innych niż przetarg nieograniczony i ograniczony. Przegląd uwarunkowań i możliwości z perspektywy placówki naukowo badawczej.

6. Likwidacja zamówień niepriotytetowych i wprowadzenie nowej kategorii – Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

 • Jak wykorzystać nowe regulacje dla uelastycznienia udzielania zamówień przy realizacji badań naukowych?
 • Czym są zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – katalog usług.
 • Odrębności proceduralne przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i okoliczności uzasadniające jej zmiany.

 • Nowe regulacje ustawy – Prawo zamówień publicznych a zapewnienie elastyczności realizacji kontraktu.
 • Dopasowanie umowy do specyfiki realizowanych działań naukowo – badawczych.

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Obsługiwał pod względem zamówień publicznych przygotowania Polski do Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju, w tym także prowadził postępowania na terenie Chin. W latach 2010-2015 zarządzający działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o budżecie przekraczającym 340 mln zł. Autor książek „Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych” (Wolters Kluwer  2012) oraz „Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych” (Presscom 2010), współpracownik portalu www.zamowienia-publiczne.lex.pl, pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą z wieloletnim doświadczeniem. Właściciel serwisu www.kio-odwolania.pl skierowanego do wykonawców i zamawiających, poświęconego problematyce udzielania zamówień publicznych,  a w szczególności postępowaniom przed Krajową Izbą Odwoławczą.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


Prawo zamówień publicznych a realizacja badań naukowych. Możliwości i ograniczenia związane ze stosowaniem ustawy po nowelizacji z 22 czerwca 2016 r.

Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

Comments are closed