Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków UE w nowej perspektywie finansowej z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień w projektach zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Jak unikać niekwalifikowalności wydatków?

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 i ich wpływ na proces udzielania zamówień publicznych:

 • Podstawa prawna obowiązywania wytycznych.
 • Relacja pomiędzy Wytycznymi a przepisami o zamówieniach publicznych.
 • Specyficzna definicja „zamówienia publicznego” sformułowana w Wytycznych i jej konsekwencje dla beneficjentów.
 • Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności jako dwa równorzędne sposoby udzielenia zamówień.
 • Kto stosuje „zasadę konkurencyjności” jako sposób udzielania zamówień?
 • Jak udzielać zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawyPzp (art. 4 ustawy pzp)?
 • Podobieństwa i różnice w udzielaniu zamówień przez beneficjentów zobligowanych do stosowania ustawy Pzp i pozostałe podmioty.
 • Ogólne warunki udzielania i realizacji zamówień publicznych określone w Wytycznych i ich wpływ na proces udzielania i realizacji zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Pzp.
 • Dodatkowe zalecenia i rekomendacje dotyczące zamówień na dostawy i usługi:
  • Procedury wewnętrzne zamawiającego dotyczące udzielania i realizacji zamówień– obowiązek czy zalecenie?
  • Postępowania szczególnie ryzykowne.
  • Zamówienia udzielane przez beneficjentów posiadających oddziały/jednostki terenowe – scentralizowanie zamówień.
  • Szacowanie wartości zamówienia i dokumentowanie tego procesu.
 • Specyficzne szczegółowe wymagania Wytycznych w zakresie zamówień udzielanych na podstawie ustawy Pzp.
 • Zasada konkurencyjności jako obowiązkowy sposób udzielania zamówień wyłączonych spod reżimu ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  • Kiedy można odstąpić od stosowania zasady konkurencyjności?
  • Procedura udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.
   • Szacowanie wartości zamówień:
    • – Beneficjent zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.
    • – Pozostali beneficjenci.
   • Zapytanie ofertowe i jego treść.
   • Ogłoszenie o zamówieniu – treść, miejsce publikacji, termin składania ofert.
   • Forma oferty.
   • Kryteria wykluczenia wykonawców.
   • Kryteria i zasady oceny ofert oraz formułowania warunków udziału w postępowaniu.
   • Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – treść, forma, zasady sporządzania.
   • Forma umowy i dopuszczalność dokonywania w niej zmian (aneksy).
   • Zamówienia uzupełniające i dodatkowe – dopuszczalność i zasady udzielania.

2. Korekty finansowe w nowej perspektywie.

 • Podstawa prawna obowiązywania korekt.
 • Zasady ich nakładania.
 • Problematyka obliczenia wysokości korekty.

3. Nowa dyrektywa zamówieniowa – 2014/24/UE i jej wdrożenie do polskiego porządku prawnego o udzielanie zamówień w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

4. Przegląd najbardziej ryzykownych z punktu widzenia ewentualnych korekt finansowych, czynności zamawiającego. Wnioski i doświadczenia z kontroli.

Wykład, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Obsługiwał pod względem zamówień publicznych przygotowania Polski do Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju, w tym także prowadził postępowania na terenie Chin. W latach 2010-2015 zarządzający działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o budżecie przekraczającym 340 mln zł. Autor książek „Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych” (Wolters Kluwer 2012) oraz „Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych” (Presscom 2010), współpracownik portalu www.zamowienia-publiczne.lex.pl, pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą z wieloletnim doświadczeniem.

4900 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 4900 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków UE w nowej perspektywie finansowej z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień w projektach zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Jak unikać niekwalifikowalności wydatków?

Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

Comments are closed