Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Bilans zamknięcia za 2016 r. Przygotowanie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego wraz z załącznikami szkolenie dla służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Podstawa prawna oraz terminy sporządzania i przekazywania sprawozdania finansowego odpowiednim jednostkom.

 • Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe sporządzenie i przekazanie sprawozdania finansowego.

2. Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego.

 • Czynności wymagane zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Urealnienie ksiąg rachunkowych poprzez inwentaryzację.
 • Zasady, metody, terminy i dokumentowanie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
 • Nowe metody przeprowadzania spisów z natury i wymogi jakie ta metoda powinna spełniać.
 • Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.

3. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

 • Ustalenie stanu należności i zobowiązań na dzień bilansowy.
 • Dokonać ewentualnych odpisów aktualizujących wartość należności.
 • Dokonać ewentualnych odpisów aktualizujących wartość majątku (środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie).
 • Naliczyć i zaksięgować amortyzację.
 • Rozliczenie i przeksięgowanie dochodów i wydatków.
 • Przeksięgowanie kont wynikowych.
 • Uzgodnienia wewnętrzne (konta pomocnicze i pozabilansowe).
 • Sporządzenie zestawienia obrotów i sald.

4. Ustalenie wyniku finansowego i zasady jego rozliczenia z budżetem.

 • Ustalenie wyniku finansowego jednostce budżetowej.
 • Rozliczenie rachunku dochodów jednostek budżetowych – oświatowych,
 • Ustalenie wyniku finansowego w samorządowym zakładzie budżetowym.
 • Rozliczenie nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych.

5. Zasady sporządzania bilansu.

 • Omówienie zasad wykazywania danych w poszczególnych pozycjach bilansu.

6. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat”.

 • Powiązanie danych wykazanych w sprawozdaniu z kontami wynikowymi.
 • Powiązanie kosztów z klasyfikacją budżetową.
 • Uzgodnienia pozycji z bilansem.

7. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Zestawienie zmian w funduszu”.

 • Uzgodnienia wykazanych danych z zapisami na koncie funduszu.
 • Powiązanie sprawozdania z danymi wykazanymi w bilansie.

8. Zasady funkcjonowania konta pozabilansowego „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.

 • Funkcja jaką pełni to rozliczenie.
 • Uwzględnienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w łącznym sprawozdaniu finansowym.

9. Wymogi formalne związane z terminem zamknięcia i otwarcia w nowym roku budżetowym ksiąg rachunkowych.

10. Zasady – czynności – związane z przyjęciem sprawozdania finansowego od podległych jednostek organizacyjnych.

11. Przykłady księgowań związanych z przygotowaniem do bilansu, dyskusja i odpowiedzi na ewentualne pytania.

Wykład, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

Janina Napieralska

Ekspert w dziedzinie rachunkowości budżetowej, doświadczony szkoleniowiec. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji). Ukończyła również studium podyplomowe w zakresie finansów na SGHw Warszawie. Jest doświadczonym praktykiem w zakresie rachunkowości budżetowej (46 lat pracy zawodowej, w tym 36 lat jako główny księgowy) w jednostkach sektora finansów publicznych. Była wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i audytu wewnętrznego na Politechnice Koszalińskiej. Jest autorką 2 edycji podręcznika „Plan kont z komentarzem dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i budżetowych jednostek samorządu terytorialnego”, wydanych przez Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo. Współpracuje z Wydawnictwem „Gofin”, pisząc artykuły do Biuletynu Informacyjnego dla służb ekonomiczno- finansowych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Bilans zamknięcia za 2016 r.
  Przygotowanie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego wraz z załącznikami szkolenie dla służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed