Warunki uczestnictwa w szkoleniu

zapraszamy Państwa do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie e-mailem formularza zgłoszenia i oświadczenia zw. VAT.
  2. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem pobierane jest 100% opłaty, bez względu na termin nadesłania formularza zgłoszeniowego. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
  3. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy/instytucji.
  4. Na 5 dni przed szkoleniem organizator prześle e-mail do zgłaszającego lub uczestnika z harmonogramem i miejscem szkolenia.
  5. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.
  6. W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć.
  7. Organizator wystawi fakturę i w dniu szkolenia wręczy ją uczestnikowi.
  8. Płatność nastąpi po otrzymaniu faktury, w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia.