Kadra

praktycy, doświadczeni trenerzy

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim.

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificatein Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The CharteredInstituteof Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International CoachFederation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i SuccessInsights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typuszkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów i wielu innych.

Katarzyna Wielguszewska

Od 14 lat zajmuje się kwestiami związanymi z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Katarzyna Wielguszewska

Katarzyna Wielguszewska

W latach 2001 – 2006 pracowała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmowała się monitorowaniem projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony środowiska i transportu współfinansowanych najpierw z funduszu ISPA a następnie z Funduszu Spójności, nadzorowaniem procesu przygotowania i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektów infrastrukturalnych sektora ochrony środowiska i sektora transportu (pod względem formalnym, środowiskowym i finansowym – w tym analizy finansowej, prawidłowości wyliczenia luki finansowej i wielkości finansowania dla projektów).

W latach 2007 – 2008 pracowała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego a do jej zadań należało, stworzenie we współpracy z podległym zespołem systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, tj. opracowanie Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli, instrukcji wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej PO RPW, weryfikacja prawidłowości instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej PO RPW, przygotowanie systemu zarządzania do procesu audytu zgodności (którego wynik był pozytywny), stworzenie wzorów dokumentów m. in. Umowy o dofinansowanie i wniosku o dofinansowanie dla PO RPW.

W latach 2006 – 2007 podczas pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pełniła funkcję zastępcy dyrektora departamentu, mając w zakresie obowiązków nadzór nad procesami kontroli, weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność oraz działaniami związanymi z informacją i promocją dla projektów finansowanych z EFS, a także prowadzenie szkoleń i spotkań dla beneficjentów projektów.

W latach 2009 – 2010 pracując jako zastępca dyrektora w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości bezpośrednio nadzorowała m. in. procesy monitorowania, certyfikacji i planowania finansowego dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na poziomie Instytucji Pośredniczącej PO RPW oraz procesy przygotowywania i aktualizacji procedur i instrukcji wykonawczych dla Instytucji Pośredniczącej PO RPW, jak również obowiązki sprawozdawcze IP 2 dla Priorytetu II PO KL, weryfikację wniosków o płatność projektów systemowych PO KL i prowadzenie kontroli na miejscu.

Od 2011 r. do października była głównym koordynatorem 2 projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Do jej obowiązków należy koordynacja działań w ramach projektów w celu zapewnienia ich realizacji zgodnie z wymogami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków, prawidłowości prowadzenia sprawozdawczości, terminowości realizacji zadań, zgodności z harmonogramem rzeczowym, zgodności z przepisami prawa, w tym PZP itd. oraz przygotowywanie i aktualizacja procedur w zakresie m.in. zaciągania zobowiązań, procesu prowadzenia zamówień publicznych i dokonywania zakupów bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych, rozliczania wydatków ponoszonych w ramach i monitorowania realizacji projektów.

Od ponad 8 lat prowadzi szkolenia specjalistyczne dla podmiotów publicznych (administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego), organizacji pozarządowych, jednostek naukowo-badawczych, przedsiębiorców itd. z zakresu: pozyskiwania funduszy unijnych dot. perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020 z zakresu: pozyskiwania funduszy unijnych dot. perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020, systemów zarządzania i kontroli projektów finansowanych z UE, rozliczania projektów unijnych i przepływów finansowych, systemu monitorowania i sprawozdawczości, kwalifikowalności wydatków w ramach projektów unijnych, przygotowywania i oceny wniosków o dofinansowanie, ewaluacji projektów finansowanych ze środków UE, analizy ryzyka, równości szans mężczyzn i kobiet w projektach finansowanych z PO KL, przepisów i prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby projektów UE, kontroli i audytu projektów unijnych, działań informacyjno – promocyjnych w projektach realizowanych z PO KL.

Łączna liczba godzin przeprowadzonych szkoleń to ok. 400.

Wykładowczyni jest autorką i współautorką kilku ekspertyz dotyczących zarządzania i finansowania w ramach funduszy europejskich, a także szeregu procedur i systemów zarządzania i kontroli dla podmiotów uczestniczących w systemie realizacji funduszy UE.

Wykładowczyni posiada szeroką wiedzę na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, zna odpowiednie rozporządzenia unijne dot. Funduszy Europejskich, dokumenty strategiczne, wytyczne i projekty wytycznych dotyczące zasad realizacji programów, a także krajowe i regionalne programy operacyjne. Trenerka uczestniczyła również w pracach związanych z programowaniem działań w POWER w obszarze edukacji (współpraca z MEN).

dr Artur Bartoszewicz

Adiunkt w Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ekspert ds. funduszy europejskich, pomocy publicznej, budżetu zadaniowego, zarządzania projektami i analiz ekonomiczno-finansowych. Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Członek społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Członek zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na 2007-2013, jak i 2014-2020. Członek Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Były ekspert ds. funduszy europejskich PKPP Lewiatan z zadaniami opiniowania programów operacyjnych i ichprzydatności dla gospodarki z punktu widzenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców, oceny ich realizacji i wskazywania zagrożeń; popularyzowania wiedzy na temat funduszy, proponowania zmian w procedurach; przygotowywania opinii i stanowisk PKPP w sprawie wykorzystania przez Polskę funduszy; współpracy z odpowiednimi instytucjami unijnymi oraz monitorowania zamian w polityce spójności UE. Doradca ds. funduszy europejskich z 14-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym pisania wniosków o dotacje ze funduszy UE, biznes planów oraz studium wykonalności; analiz finansowych; monitoringu; ewaluacji; prowadzenia warsztatów szkoleniowych; seminariów i szkoleń; zarządzania projektami zgodnie z regułami UE; składania aplikacji i opracowywania odpowiedzi na TOR; analiz i ocen studiów wykonalności. Ekspert z listy krajowej Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcia organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych; poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców; przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; szkolnictwa wyższego w ramach PO Kapitał Ludzki, oceny wniosków m.in. dla MRR, MPiPS, MNiSzW, PARP, CRZL, MJWPU oraz WUP. Trener przygotowujący administrację w ramach systemu wdrażania, w tym członków Komisji Oceny Projektów instytucji systemu wdrażania funduszy unijnych. Autor ponad 40 ekspertyz przygotowanych na rzecz administracji rządowej i samorządowej m.in. na rzecz Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Autor publikacji naukowych w kraju i zagranicą. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytecie Warszawskim.

Marek Okniński

Praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach kultury, sportu, służby zdrowia, administracji państwowej oraz spółkach skarbu państwa.

Autor komentarzy i porad dotyczących stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, publikowanych między innymi w Dzienniku Gazecie Prawnej. Prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznychw Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Politechnice Lubelskiej.

Członek komisji przetargowych m.in. w postępowaniach o zamówienia publiczne dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie, rozbudowy stadionu Legii Warszawa, budowy Muzeum Historii Polski, budowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Narodowego w Szczecinie i szeregu innych inwestycji na terenie kraju. Konsultant w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych przez zamawiających sektorowych np. PGNiG S.A. i spółek z grupy PGNiG.

Pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą w kilkunastu sprawach rocznie, dotyczących w szczególności zamówień na roboty budowlane i usługi. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych, uzyskane między innymi jako Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. (spółka Skarbu Państwa działająca w imieniu Ministerstwa Sportu i Turystyki przy budowie Stadionu Narodowego). Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, które po zdaniu egzaminu państwowego nadają tytuł zawodowy specjalista zamówień publicznych. Przeszkolił m.in.: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Hydrobudowę Gdańsk, 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu oraz 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu.