Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) wskazujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Go 2 win Anna Niedziółka z siedzibą w Warszawie, ul. Janinówka 11/50, 03-562 Warszawa, kontakt e-mail pod adresem: kontakt@szkolimynajlepiej.pl.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania Panu/Pani informacji o usługach szkoleniowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przesyłania informacji o usługach szkoleniowych, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.

Państwa dane przekazywane są podmiotowi świadczącemu nam usługi księgowo-podatkowe oraz podmiotowi obsługującemu kampanie e-mailingowe.

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom np. w przypadku zgłoszenia na szkolenie, dane osobowe trafią do hotelu, w którym przeprowadzone będzie szkolenie. Dane osobowe posłużą do zameldowania uczestnika. W sytuacji zgłoszenia na szkolenie, dane osobowe trafią również do podmiotu świadczącego usługi poligraficzne oraz do trenera przeprowadzającego szkolenie.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości pod adres e-mail: kontakt@szkolimynajlepiej.pl

Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu prowadzenia przez Administratora kampanii e-mailingowych.