Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym. Ustawa o doręczeniach elektronicznych – nowe obowiązki administracji publicznej

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
1. Skuteczne doręczenie w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego, w tym doręczenia za granicę – doręczanie do Państw UE, członków EOG i Konfederacji Szwajcarskiej:

 • „fikcja doręczenia” (podwójne awizo),
 • informowanie stron poprzez obwieszczenie,
 • doręczanie , gdy stronami jest małżeństwo,
 • wydruk pisma doręczonego w wersji elektronicznej, jako dokument urzędowy,
 • doręczenie a ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej.

2. Zakres obowiązywania ustawy o doręczeniach elektronicznych.

3. Podstawowe pojęcia:

 • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • publiczna usługa hybrydowa ,
 • kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • adres do doręczeń elektronicznych,
 • operator wyznaczony,
 • skrzynka doręczeń.

4. Wyłączenia stosowania ustawy.

5. Zasady doręczania dokonywane przez podmioty publiczne:

 • korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej,
 • wyłączenia.

6. Baza adresów do doręczeń elektronicznych – nowy rejestr publiczny, zakres przetwarzanych danych w bazie ( w tym danych osobowych).

7. Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń – jakie podmioty są zobowiązane do ich posiadania (terminy zaistnienia obowiązku stosowania ustawy), nowe obowiązki JST i ich jednostek organizacyjnych.

8. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz przyporządkowanie do niego skrzynki doręczeń (gdzie i w jaki sposób składać wnioski, zakres wniosku, terminy).

9. Administrator skrzynki doręczeń – nowa funkcja w administracji publicznej (obowiązek wyznaczenia administratora /terminy/ jego obowiązki i uprawnienia, zarządzanie skrzynką doręczeń, zasady dostępu do zasobów skrzynki).< 10. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej:

 • rola i zadania operatora wyznaczonego,
 • doręczenia korespondencji do podmiotu publicznego,
 • koszty.

11. Zasady świadczenia publicznej usługi hybrydowej:

 • przekształcanie dokumentu elektronicznego w wersję papierową ,
 • potwierdzanie daty i czasu wykonania czynności przekształcenia dokumentu elektronicznego,
 • opłaty pobierane przez operatora wyznaczonego od podmiotów publicznych za świadczenie usługi,
 • wyłączenia stosowania usługi hybrydowej.

12. Obowiązki operatora wyznaczonego w związku ze świadczeniem usługi hybrydowej dla sektora publicznego.

13. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne (zastosowanie Kodeksu cywilnego):

 • nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • nienależyte wykonanie publicznej usługi hybrydowej,
 • terminy doręczeń , zasady liczenia terminów doręczeń w przypadku usług elektronicznych.

14. Odszkodowania należne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej -/ np. zbyt późne doręczenie/ (kto ma prawo wniesienia reklamacji).

15. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych.

16. Terminy.

17. Rozporządzenia wykonawcze.

Jacek Wajs

Samorządowiec-praktyk, trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu KPA, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony „sygnalistów” i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych-szkolenia radnych). Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert-Urzędnik”, „Urząd na miarę Europy”). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education-Digital Literacy w Bergen ( Norwegia) – współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej. Współpracuje w zakresie szkoleń specjalistycznych z firmami szkoleniowym i organizacjami pozarządowymi na terenie całego kraju. Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień, w okresie kilkunastu lat znajdują się Urzędy Miast i Gmin, Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje Pożytku Społecznego, Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, PCPR, ZDP, Domy Pomocy Społecznej, placówki oświatowe, Powiatowe Rady Rynku Pracy, Komisje Interdyscyplinarne oraz m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku i Olsztynie, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Oddział Lubuski Narodowego Funduszu Zdrowia, Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Łódzki Urząd Wojewódzki, Sądy Okręgowe w Świdnicy i Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz wiele innych. Rocznie przeprowadza 150-200 szkoleń na terenie całego kraju w wersjach stacjonarnych i on-line, otwartych oraz dedykowanych pracownikom konkretnych urzędów.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym. Ustawa o doręczeniach elektronicznych – nowe obowiązki administracji publicznej

  Czas trwania: 6 godzin
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta
  Miejsce: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed