Etyka w pracy urzędnika w zakresie zwalczania nadużyć finansowych

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Zasady etyki urzędniczej w administracji krajowej i europejskiej:

 • kodeks etyczny dla urzędników wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów
  z 2011 r.,
 • Europejski Kodeks Dobrej Administracji.

2. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania jako jeden z celów kontroli zarządczej, zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych:

 • czy należy opracowywać kodeks etyczny w każdej jednostce sektora finansów publicznych?

3. Jawność działania administracji publicznej na podstawie ustawy o finansach publicznych.

4. Przyczyny zachowań nieetycznych – błędy w zarządzaniu.

5. Pojęcie, istota i przyczyny korupcji.

6. Obszary działalności publicznej zagrożone korupcją (mapa korupcji).

7. Funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcję publiczną.

8. Mechanizmy korupcjogenne w administracji publicznej, w tym:

 • prezenty a bezstronność urzędnicza,
 • konflikt interesów.

9. Rodzaje korupcji w administracji publicznej (nieetyczne zachowania w służbie publicznej):

 • nepotyzm i kumoterstwo,
 • korzyść majątkowa,
 • płatna protekcja,
 • handel wpływami,
 • przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków,
 • sprzedajność urzędnicza.

10. Korzyść majątkowa a korzyść osobista.

11. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019.

12. Rola kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w ujawnieniu korupcji:

 • symptomy zachowań korupcyjnych, rozpoznawanie przesłanek korupcyjnych.

13. Techniki zachowań w sytuacji sprzyjającej korupcji:

 • postępowanie w przypadku zaistnienia korupcji (schemat postępowania w przypadku zetknięcia się z sytuacją korupcjogenną).

14. Jak walczyć z korupcją?

 • sygnalizowanie nieprawidłowości (whistleblowing),
 • budowania etycznej kultury organizacyjnej,
 • przestrzeganie zasad savoir-vivre`u, etykiety i fair play w pracy zawodowej.

15. Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej.

16. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

17. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

18. Odpowiedzialność karna członka korpusu służby cywilnej.

19. Instytucje do zwalczania zjawiska korupcji (ustawa o CBA).

Wykładowczyni

Praktyk, specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów publicznych. Obecnie zajmuje się kontrolą finansową w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Resortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Wcześniej pracowała na stanowiskach kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych. Zna tematykę finansów publicznych zarówno od strony kontrolującego, jak i głównego księgowego i kierownika jednostki. Trener w dziedzinie finansów publicznych.

Wykład, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

 • W czasie zajęć podawane będą faktycznie występujące w jednostkach sektora finansów publicznych przypadki zachowań nieetycznych i korupcjogennych, związane m.in. z dysponowaniem środkami z budżetu państwa i budżetu UE, wraz z podaniem naruszenia konkretnej normy prawnej.
 • Zajęcia prowadzone będą w sposób aktywny z udziałem uczestników szkolenia, rozwiązywane będą zadania typu casestudy, dotyczące sytuacji nieetycznych i korupcjogennych.

4900 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 4900 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


Etyka w pracy urzędnika w zakresie zwalczania nadużyć finansowych

Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

Comments are closed