Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Fundusze Europejskie 2014 – 2020 dla jednostek naukowo-badawczych

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
» Dostarczenie beneficjentom praktycznej wiedzy w zakresie dostępnych form wsparcia oraz rodzajów projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020.

» Przekazanie beneficjentom, którzy będą realizować projekty wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, aplikowania o środki, kwalifikowalności wydatków ponoszonych w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich, dostępnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

» Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili poruszać się po dokumentach programowych w celu wyszukiwania potrzebnych informacji nt. dostępnych źródeł finansowania.

» Uczestnicy będą znali dokumenty prawne i wytyczne dotyczące Funduszy Europejskich 2014 – 2020, wymogii zasady dotyczące przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów oraz zasady związane z całościową realizacją projektów w tym kwalifikowalność wydatków, rozliczanie, kontrola.

» Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat źródeł i możliwości pozyskiwania środków na finansowanie projektów, nowych zasad obowiązujących beneficjentów w perspektywie 2014 – 2020 dotyczących aplikowania o środki oraz kwalifikowalności wydatków.

1. Źródła finansowania prezentowane w podziale na następujące programy krajowe (będą prezentowane te źródła finansowania, które są adekwatne do potrzeb danej grupy szkoleniowej):

• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR),

• Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW),

• Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER),

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS),

• odpowiednie regionalne programy operacyjne.

2. Rodzaje projektów oraz szczególne instrumenty realizacji programów operacyjnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020.

3. Przedstawienie programów operacyjnych i szczegółowych opisów osi priorytetowych w kontekście sposobu rozumienia ich zapisów i najistotniejszych informacji, na które należy zwracać uwagę przy planowaniu projektów.

4. Źródła informacji dla beneficjentów nt. Funduszy Europejskich 2014 – 2020 wraz z przedstawieniem szczegółowych informacji nt. odpowiednich stron internetowych i lokalnych punktów informacyjnych.

5. Aplikowanie o środki z Funduszy Europejskich 2014-2020:

• podstawy prawne aplikowania o środki,

• procedury konkursowe i przebieg procesu oceny projektu, środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy, tryb pozakonkursowy,

• kryteria wyboru projektów,

• wzór wniosku o dofinansowanie (omówienie przykładowego wniosku dla projektu dostosowanego do potrzeb uczestników szkolenia),

• wzór umowy o dofinansowanie,

• wymagane załączniki do wniosków o dofinansowanie w zależności od programu i działania,

• projektowanie, plan i harmonogram,

• cele projektu, wskaźniki osiągnięcia celów projektu.

6. Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów.

Katarzyna Wielguszewska

Katarzyna Wielguszewska

Katarzyna Wielguszewska

Od 14 lat zajmuje się kwestiami związanymi z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W latach 2001 – 2006 pracowała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmowała się monitorowaniem projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony środowiska i transportu współfinansowanych najpierw z funduszu ISPA a następnie z Funduszu Spójności, nadzorowaniem procesu przygotowania i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektów infrastrukturalnych sektora ochrony środowiska i sektora transportu (pod względem formalnym, środowiskowym i finansowym – w tym analizy finansowej, prawidłowości wyliczenia luki finansowej i wielkości finansowania dla projektów).

W latach 2007 – 2008 pracowała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego a do jej zadań należało, stworzenie we współpracy z podległym zespołem systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, tj. opracowanie Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli, instrukcji wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej PO RPW, weryfikacja prawidłowości instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej PO RPW, przygotowanie systemu zarządzania do procesu audytu zgodności (którego wynik był pozytywny), stworzenie wzorów dokumentów m. in. Umowy o dofinansowanie i wniosku o dofinansowanie dla PO RPW.

W latach 2006 – 2007 podczas pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pełniła funkcję zastępcy dyrektora departamentu, mając w zakresie obowiązków nadzór nad procesami kontroli, weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność oraz działaniami związanymi z informacją i promocją dla projektów finansowanych z EFS, a także prowadzenie szkoleń i spotkań dla beneficjentów projektów.
W latach 2009 – 2010 pracując jako zastępca dyrektora w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości bezpośrednio nadzorowała m. in. procesy monitorowania, certyfikacji i planowania finansowego dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na poziomie Instytucji Pośredniczącej PO RPW oraz procesy przygotowywania i aktualizacji procedur i instrukcji wykonawczych dla Instytucji Pośredniczącej PO RPW, jak również obowiązki sprawozdawcze IP 2 dla Priorytetu II PO KL, weryfikację wniosków o płatność projektów systemowych PO KL i prowadzenie kontroli na miejscu.

Od 2011 r. do października była głównym koordynatorem 2 projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Do jej obowiązków należy koordynacja działań w ramach projektów w celu zapewnienia ich realizacji zgodnie z wymogami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków, prawidłowości prowadzenia sprawozdawczości, terminowości realizacji zadań, zgodności z harmonogramem rzeczowym, zgodności z przepisami prawa, w tym PZP itd. oraz przygotowywanie i aktualizacja procedur w zakresie m.in. zaciągania zobowiązań, procesu prowadzenia zamówień publicznych i dokonywania zakupów bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych, rozliczania wydatków ponoszonych w ramach i monitorowania realizacji projektów.

Od ponad 8 lat prowadzi szkolenia specjalistyczne dla podmiotów publicznych (administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego), organizacji pozarządowych, jednostek naukowo-badawczych, przedsiębiorców itd. z zakresu: pozyskiwania funduszy unijnych dot. perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020 z zakresu: pozyskiwania funduszy unijnych dot. perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020, systemów zarządzania i kontroli projektów finansowanych z UE, rozliczania projektów unijnych i przepływów finansowych, systemu monitorowania i sprawozdawczości, kwalifikowalności wydatków w ramach projektów unijnych, przygotowywania i oceny wniosków o dofinansowanie, ewaluacji projektów finansowanych ze środków UE, analizy ryzyka, równości szans mężczyzn i kobiet w projektach finansowanych z PO KL, przepisów i prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby projektów UE, kontroli i audytu projektów unijnych, działań informacyjno – promocyjnych w projektach realizowanych z PO KL.

Łączna liczba godzin przeprowadzonych szkoleń to ok. 400.

Wykładowczyni jest autorką i współautorką kilku ekspertyz dotyczących zarządzania i finansowania w ramach funduszy europejskich, a także szeregu procedur i systemów zarządzania i kontroli dla podmiotów uczestniczących w systemie realizacji funduszy UE.

Wykładowczyni posiada szeroką wiedzę na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, zna odpowiednie rozporządzenia unijne dot. Funduszy Europejskich, dokumenty strategiczne, wytyczne i projekty wytycznych dotyczące zasad realizacji programów, a także krajowe i regionalne programy operacyjne. Trenerka uczestniczyła również w pracach związanych z programowaniem działań w POWER w obszarze edukacji (współpraca z MEN).

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady z praktyki. Przedstawione zostaną propozycje rozwiązań problemów, związanych z tematyką szkolenia, poruszanych przez uczestników.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Poszukiwanie i identyfikacja źródeł finansowania z Funduszy Europejskich 2014-2020, aplikowanie o środki, kwalifikowalność wydatków.

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed