Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych dla zamówień klasycznych?

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Omówienie zmian wprowadzonych w procedurze udzielania zamówień po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, które w istotny sposób wpływają na procedurę przygotowania i prowadzenia zamówień publicznych.
 • Uzyskanie wiedzy nt. nowych zasad przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r.
 • Pozyskanie praktycznych informacji jak interpretować i stosować nowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wskazanie elementów procedury trybu podstawowego, których niewłaściwe zastosowanie zagrożone jest odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • Uzyskanie informacji nt. praktyki prowadzenia negocjacji w procedurze trybu podstawowego.
 • Pozyskanie przykładowych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia związanych z trybem podstawowym oraz doborem kryteriów oceny ofert po nowelizacji Prawa zamówień publicznych dla trybu podstawowego.
A. Nowe obowiązki nałożone na Zamawiających w związku ze zmianą przepisów Prawa zamówień publicznych.
 1. Zasada efektywności zamówień publicznych – nowy obowiązek nałożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne – jak się do niego przygotować ?
 2. Obowiązkowa analiza przed wszczęciem zamówienia – znaczenie dialogu z wykonawcą.
 3. Ewaluacja umowy o wykonanie zamówienia publicznego – nowe obowiązki informacyjne w związku z realizacją zamówienia publicznego.
B. Zmiany w zakresie trybów udzielania zamówień poniżej progów unijnych.
 1. Tryb podstawowy dla zamówień klasycznych o wartości poniżej progów unijnych.
 2. Zakres stosowania trybu podstawowego – w jakich przypadkach warto przewidzieć możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty oraz jak się przygotować się i prowadzić negocjacje aby nie naruszyć zasad udzielania zamówień publicznych.
 3. Zasady prowadzenia postępowania w nowo wprowadzanym trybie podstawowym (dotychczas przetarg nieograniczony):
  • Przygotowanie postępowania – szacowanie wartości zamówienia – nowe wymogi
  • i przedmiotowe środki dowodowe. Podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy – usługi lub dostawy o charakterze ciągłym.

  • Specyfikacja Warunków Zamówienia – zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, ustalanie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. Zmiany w zakresie wadium w postępowaniu.
  • Publikacja ogłoszenia oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania.
  • Kontakty Zamawiającego z Wykonawcami – wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.
  • Tryb podstawowy – jak nie popełnić błędów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
C. Procedury szczególne – zmiany w orzecznictwie, sprawozdawczości, kontroli zamówień publicznych.
 1. Umowy w nowym stanie prawnym: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie.
 2. Zmiany i nowości w zakresie rozpoznawania odwołań przez KIO.
 3. Skarga na orzeczenie KIO – zmiany.
 4. Wprowadzenie przepisów dotyczących systemu i zasad kontroli udzielania zamówień publicznych.
 5. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 6. Elektroniczna forma zawierania umowy – jakie wymogi może określić zamawiający.

Marek Okniński

Od 1995 r. zajmuje się udzielaniem zamówień publicznych, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego ale również w: jednostkach kultury, sportu, służby zdrowia, administracji państwowej oraz spółkach Skarbu Państwa.

Autor komentarzy i porad z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych publikowanych między innymi w Dzienniku Gazecie Prawnej, Serwisie Administracyjno – Samorządowym, wydawnictwach Gazety Wyborczej (portal Komunikaty.pl.).

Prowadzi wykłady z zakresu zamówień publicznych między innymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (między innymi dla logistyków i zakupowców), Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym (SWPS) w Warszawie.
Posiada doświadczenie we wdrażania elektronicznych procedur zakupowych pod Prawem zamówień publicznych. Między innymi wdrażał procedury elektronicznych zamówień publicznych w zakresie aukcji elektronicznej w jednostkach podległych Miastu Stołecznemu Warszawa a w szczególności Urzędu m. st. Warszawy.

Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, które po zdaniu egzaminu państwowego nadają tytuł zawodowy specjalista zamówień publicznych. Prowadzi webinaria z zakresu zamówień publicznych.

Audytor współpracujący z Biurem Kontroli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych przez jednostki kultury. Pełnomocnik przed Krajową Izba Odwoławczą w kilkunastu sprawach rocznie dotyczących w szczególności zamówień na roboty budowlane i usługi. Posiadający wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych uzyskanym między innymi jako Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy.

Od 2005 r. Rzeczoznawca zamówień publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. Wyróżniony przez kapitułę Konkursu organizowanego przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kategorii „Nowe podejście do zamówień publicznych”.

Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, które po zdaniu egzaminu państwowego nadają tytuł zawodowy specjalista zamówień publicznych. Przeszkolił m.in.: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Hydrobudowę Gdańsk, 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu, 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu oraz 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych dla zamówień klasycznych?

  Czas trwania: 1 dzień
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta

  Comments are closed