Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Kodeks postępowania administracyjnego na gruncie wielkiej nowelizacji zaplanowanej na czerwiec 2017 r.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Niniejsze szkolenie adresowane jest pracowników organów administracji publicznej, stosujących w swej pracy regulacje kodeksu postępowania administracyjnego, sekretarzy, radców prawnych.

Szkolenie ma na celu wszechstronne wyjaśnienie mechanizmów rządzących postępowaniem administracyjnym. Szkolenie pozwoli na wyczerpujące zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania procedur administracyjnych z uwzględnieniem kolejnej nowelizacji , której przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2017 r. Szkolenie szczegółowo omawia zmiany wprowadzające do procedury administracyjnej tak znaczące zmiany jak – mediacja, nowe elementy decyzji, usankcjonowanie potwierdzania za zgodność kserokopii oryginałów przedstawionych przez stronę przez upoważnionego pracownika organu, prawo do zrzeczenia się odwołania i wiele innych.

1. Najnowsze zmiany w przepisach KPA, których wejście w życie planowane jest na 1 czerwiec 2017 r. – ogólna charakterystyka i cele nowelizacji.

2. Nowe zasady postępowania administracyjnego:

 • korzystnej interpretacji,
 • pewności prawa,
 • równości,
 • współdziałania organów dla dobra postępowania,
 • polubownego rozstrzygania spraw spornych,
 • zmiany w zasadzie dwuinstancyjności (prawomocność decyzji administracyjnej).

3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania.

4. Bezczynność organu w postępowaniu- nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania- ponaglenie:

 • procedura rozpoznania ponaglenia,
 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia.

5. Nowa regulacja art. 36-37 Kpa- definicja przewlekłości i bezczynności. Bezpośrednie wskazanie soboty jako dnia wolnego od pracy w przepisach kodeksu.

6. Postępowania uproszczone – szczególne postepowania administracyjne.

7. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.

8. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 kpa (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania- odpowiednik in dubio pro reo). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.

9. Posiedzenie jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający.

10. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma postępowania administracyjnego – mediacja.

 • w jakich sprawach można prowadzić postępowanie mediacyjne,
 • wielość stron,
 • możliwość zawarcia ugody,
 • wydanie decyzji na niekorzyść adresata podejrzenie odwołania – organ stroną mediacji,cel i skutki mediacji,
 • dobrowolność mediacji,
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,
 • koszty postępowania.

11. Nowa forma załatwiania sprawy administracyjnej- umowa administracyjna między stroną a organem administracji.

12. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:

 • art. 79a k.p.a. – umożliwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego a wydanie decyzji pozytywnej,
 • zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.

13. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 Kpa.

14. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie- nowe elementy w decyzji.

15. NOWOŚĆ- tzw. milczące załatwianie spraw administracyjnych.

16. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie – NOWOŚĆ.

17. Postępowanie odwoławcze- nowości:

 • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej,
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,
 • sprzeciw od decyzji kasacyjnej,
 • uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a).

18. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych.

19. Pozostałe zmiany mające wpływ na przebieg postepowania administracyjnego:

 • zasady liczenia terminów
 • doręczenia elektroniczne pomiędzy organami postepowania,
 • zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.
Formuła szkolenia oparta jest w głównej mierze na ćwiczeniach, praktycznych przykładach, warsztatach, przeplatanych wykładem.

Małgorzata Czartoryska

Malgorzata Czartoryska

Malgorzata Czartoryska

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 16 lat współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem, z powodzeniem szkolący pracowników Ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów), organów kontroli finansowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów wojewódzkich, urzędów miast, urzędów gmin, starostw, jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Audytor wewnętrzny z zakresu norm ISO 27001, administrator bezpieczeństwa informacji. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom egzekucji administracyjnej, postępowań administracyjnych, samorządu, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Tutor w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie ochrony danych osobowych. Współpracownik wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, INFOR i Beck Platforma Edukacyjna Project System. Autor poradnika dla gmin „Egzekucja administracyjna opłaty śmieciowej”. Szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Kodeks postępowania administracyjnego na gruncie wielkiej nowelizacji zaplanowanej na czerwiec 2017 r.

  Czas trwania: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych)
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed