Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Komunikacja z mieszkańcami, budowanie wizerunku i wystąpienia publiczne oraz zasady składania oświadczeń majątkowych

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie jest skierowane do burmistrzów, wójtów, radnych oraz pozostałych urzędników administracji publicznej i osób pełniących funkcje publiczne.
Zwiększenie skuteczności budowania swojego wizerunku jako przedstawiciela samorządu. Uczestnicy zajęć dowiedzą się za pomocą jakich narzędzi mogą zwiększyć swoją wiarygodność w oczach wyborców. Jak radzić sobie z trudnymi pytaniami. Zwiększą i przećwiczą swoje umiejętności perswazyjne. Uczestnicy będą trenowali umiejętność publicznego prezentowania swoich poglądów do wyborców oraz do mediów. Nauczą się jak rozpoznawać i efektywnie komunikować się z osobami o różnych typach osobowości. Korzyścią dla uczestników będzie nabyta wiedza z zakresu zasad składania oświadczeń majątkowych.
 • umiejętność publicznego prezentowania swoich poglądów,
 • skuteczne zmniejszanie tremy,
 • umiejętność odmiennego przygotowania i poprowadzenia wystąpień dla telewizji, radia, Internetu itp.,
 • umiejętność udzielania wywiadów,
 • techniki współpracy z mediami drukowanymi,
 • umiejętność pisania skutecznych informacji prasowych,
 • umiejętność organizacji i prowadzenia konferencji prasowych,
 • lepsze radzenie sobie z trudnymi pytaniami zadawanymi przez dziennikarzy,
 • umiejętność korzystania z technik przydatnych do kreowania wizerunku osoby podczas wystąpień publicznych,zwiększanie umiejętności perswazyjnych,
 • umiejętność komunikowania się z dziennikarzami o różnych typach osobowości,
 • umiejętność świadomego zarządzania emocjami,
 • wiedza z zakresu zasad składania oświadczeń majątkowych.

1. Podstawa prawna składania oświadczeń majątkowych – zakres podmiotowy oraz przedmiotowy oświadczeń.

 • Podmioty zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych (od kiedy powstaje obowiązek ich składania oraz kiedy wygasa).
 • Zakres danych podlegających ujawnieniu.
 • Terminy składania.
 • Stan majątkowy ujawniany w oświadczeniach.
 • Jawność oświadczeń majątkowych.

2. Kontrola oświadczeń majątkowych.

 • Podmioty zobowiązane do kontroli.
 • Zakres kontroli danych ujawnianych w treści oświadczeń.
 • Dopuszczalność oraz zasady korekty oświadczeń.
 • Terminy kontroli.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.

 • Rodzaje sankcji za złożenie oświadczenia majątkowego po terminie ustawowym lub podanie w oświadczeniu majątkowym nieprawdy.
 • Odpowiedzialność karna.
 • Kompetencje Urzędu Skarbowego.
 • Kompetencje Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

4. Wypełnianie oświadczeń majątkowych – praktyczne wyjaśnienia oraz ćwiczenia.

 • Zasady ogólne wypełniania oświadczeń majątkowych.
 • Wpływ ustroju majątkowego małżonków na zakres danych ujawnianych w oświadczeniach majątkowych.
 • Analiza poszczególnych elementów ujawnianych w oświadczeniach majątkowych, w tym w szczególności:
  • nieruchomości oraz gospodarstw rolnych,
  • wykonywania działalności gospodarczej oraz uczestnictwa w spółkach,
  • zasobów pieniężnych,
  • zobowiązań,
  • innych składników majątkowych.
 • Najczęstsze błędy popełniane w praktyce przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych.

5. Ustawa o jawności życia publicznego – nowe zasady składania oświadczeń majątkowych.

 • Wejście w życie ustawy o jawności życia publicznego – najważniejsze zmiany w zasadach składania oświadczeń majątkowych.
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy nowych oświadczeń majątkowych.
 • Ujawniane zmiany sytuacji majątkowej.
 • Nowe zasady kontroli oświadczeń majątkowych.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy według projektu ustawy o jawności życia publicznego.

6. Budowanie wiarygodnego wizerunku osobistego.

 • Badanie i analiza indywidualnego wizerunku medialnego.
 • Opracowanie koncepcji docelowej wizerunku.
 • Ubiór, kolorystyka, znaczenie detali ubioru w wizerunku.
 • Jak pracować nad charyzmą.

7. Komunikacja z interesantem.

 • Efektywna analiza potrzeb interesanta.
 • Praca z nieświadomością interesanta – omijanie negatywnego nastawienia.
 • Efektywne wykorzystywanie narzędzi komunikacji.

8. Doskonalenie retoryki, kształtowanie sprawności wypowiedzi.

 • Tajemnice udanego przemówienia.
 • Pierwsze wrażenie.
 • Zachowania językowe i figury retoryczne pozwalające na utrwalenie pozytywnego wizerunku mówcy.
 • Porozumienie z odbiorcami – stymulowanie aktywnego odbioru wypowiedzi.
 • Atrakcyjność wypowiedzi.
 • Jasność, precyzja i płynność wypowiedzi.

9. Skuteczna komunikacja z mediami.

 • Kształtowanie werbalnych i pozawerbalnych aspektów komunikowania się.
 • Mimika twarzy, gesty i sygnały mowy ciała.
 • Dostrajanie języka wypowiedzi do audytorium.
 • Jak przełamywać bariery komunikacyjne?
 • Gesty wzmacniające i sugerujące

10. Kultura słowa – komunikacja werbalna w mediach.

 • Kultura dyskusji, wypowiedzi.
 • Język rozmówcy.
 • Wykorzystanie walorów językowych.
 • Tempo, intonacja, siła, akcentowanie.
 • Jak reagować na gafy, wpadki, przejęzyczenia.
 • Sztuka aktywnego słuchania.
 • Kiedy prawdomówność oznacza brak taktu?
 • Jak prawić i przyjmować komplementy.

11. Kultura gestu – mediowa komunikacja niewerbalna.

 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych.
 • Typy uścisków dłoni i ich znaczenie.
 • Znaczenie kontaktu wzrokowego.
 • Gesty i ich znaczenie.

12. Współpraca z mediami w praktyce.

 • Media jako narzędzie do budowania wizerunku urzędu.
 • Współpraca z mediami.
 • Specyfika wystąpień telewizyjnych.
 • Specyfika wystąpień radiowych.
 • Specyfika współpracy z mediami drukowanymi.
 • Jak budować dobre relacje z dziennikarzami?
 • Internet – nowe możliwości public relations.
 • Wykorzystanie Internetu i nowoczesnych technologii w kontaktach z mediami.
 • Techniki perswazyjne.

13. Wzbudzanie i podtrzymywanie zainteresowania poprzez informacje prasowe.

 • Rodzaje informacji prasowych.
 • Charakterystyka informacji prasowych.

14. Profesjonalne wystąpienia publiczne – PRACA Z KAMERĄ.

15. Profesjonalne NAGRANIE RADIOWE.

16. Idealna prezentacja i wystąpienia medialne.

 • Fundamentalne zasady prezentacji i autoprezentacji.
 • Rola prezentera, jego przekonania i umiejętności.
 • Psychologiczny efekt początku i końca.
 • Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji.
 • Spójność – zgodność tego, co mówimy z tym jak mówimy.
 • Strategia zachowań wzmacniających uwagę i budujących dobry kontakt.
 • Świadome wprowadzenie elementów wspomagających wystąpienia publiczne.
 • Kontakt z publicznością.
 • Czynniki zapewniające uwagę, zainteresowanie i zrozumienie.
 • Techniki mówienia i słuchania podczas prezentacji.

17. Konferencje prasowe.

 • Jak zorganizować doskonałą konferencję prasową?
 • Określenie powodów organizacji i wytyczenie celów.
 • Zaplanowanie budżetu.
 • Opracowanie materiałów prasowych.
 • Przebieg konferencji.

18. Trenowanie psychofizycznych predyspozycji wystąpień medialnych – ćwiczenia warsztatowe przy użyciu kamery.

 • Trening – gesty wzmacniające i sugerujące w komunikacji niewerbalnej.

19. Ocena zachowania.

 • Tempo mówienia, wykorzystywanie pauz i natężenie głosu.
 • Kontakt wzrokowy z audytorium.
 • Postawa ciała, gestykulacja, dynamika – ruch.
 • Zwracanie się do słuchaczy.
 • Pewność wypowiedzi.
 • Przejawiany entuzjazm i zaangażowanie.

20. Ocena przekazywania treści.

 • Zwięzłość wypowiedzi i struktura prezentacji.
 • Logika prezentacji i dobór argumentów.
 • Obrazowe stosowanie przykładów.
 • Język.
 • Wykorzystanie sprzętu.

21. Personal Branding a portale społecznościowe.

 • Social media a kreowanie wizerunku.
 • Przykłady serwisów społecznościowych – czym się różnią i dlaczego?
 • Integracja marki własnej i instytucji oraz destynacji.
 • Jak mnie widzą czyli mój wizerunek w sieci.

22. Komunikacja interpersonalna a osobowość.

 • Rozpoznawanie typów osobowościowych dziennikarzy i rozmówców.
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań.
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości.
 • SWOT, czyli silne i słabe strony poszczególnych modeli zachowań.
 • Budowanie komunikatu medialnego do odbiorców o określonym typie osobowości.

23. Profil skutecznego profesjonalisty – co doceniają media?

 • Analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie uproszczonego TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatung und Bildungsmarketing.
 • Indywidualny feedback na podstawie, którego określone zostaną mocne strony, obszary rozwoju a także cechy i umiejętności wzmacniające skuteczność osobistą uczestnika w komunikacji z mediami. (istnieje opcjonalna możliwość analizy w oparciu o pełną komercyjną wersję testu).
 • Wykład interaktywny.
 • Dyskusja moderowana.
 • Praca z kamerą.
 • Testy autodiagnostyczne i testy osobowości.

Doktor Marcin Jagodziński

Doktor Marcin Jagodziński

Doktor Marcin Jagodziński

Radca prawny (OIRP Wrocław), specjalizujący się w postępowaniach sądowych, doktor nauk prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych, zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na co dzień zarządza kancelarią, w latach 2012 – 2014 członek zespołu szkoleniowego w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w ramach którego prowadził szkolenia adresowane do sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych dotyczące, między innymi, tzw. systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego, prowadzi również szkolenia adresowane, przykładowo, do radców prawnych oraz adwokatów – głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny.Wykładowca na Studiach Podyplomowych i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Szczecinie oraz Uniwersytecie Łódzkim.Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.Jest absolwentem programu the Advanced Certificatein Marketing. Od 2004 rokujest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania /The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława, Sąd Rejonowy w Zamościu, Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto i wielu innych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Komunikacja z mieszkańcami, budowanie wizerunku i wystąpienia publiczne oraz zasady składania oświadczeń majątkowych

  Czas trwania: 4 dni
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed