Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Kontrola zamówień publicznych 2-dniowy kurs

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Dobór sposobu analizy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zależności od celu kontroli.

 • Cel i zakres kontroli.
 • Metodyka pracy kontrolera i jej uzależnienie od celu kontroli.
 • Kluczowe dla prawidłowej kontroli elementy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Szczegółowość badania dokumentacji.
 • Rola listy kontrolnej i praca z listą kontrolną.
 • Obszary szczególny ryzyk wystąpienia nieprawidłowości w przypadku zamawiających z systemu ochrony zdrowia.
 • Ocena stanu prawnego.

2. Zagadnienia podstawowe.

 • Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym?
  • Definicja zamówienia publicznego a umowy pozornie niebędące zamówieniami publicznymi, zawarte z pominięciem ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  • Manipulacja przedmiotem zamówienia i sposobem dokonywania rozliczeń w umowie z wykonawca w celu wykazania, iż kontroler nie ma do czynienia z umową w sprawie zamówienia publicznego.
 • Relacja pomiędzy prawem krajowym a regulacjami Unii Europejskiej.
 • Prawidłowo sporządzona i kompletna dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Kierownik zamawiającego, jako osoba upoważniona do wykonywania czynności w postępowaniu.
 • Rola i znaczenie opinii Prezesa UZP oraz orzecznictwa KIO w toku kontroli.
 • Wyłączenia od obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – metoda wykładni przepisów i analizy poprawności zastosowania wyłączeń.
 • Szacowanie wartości zamówienia.
  • Rola oszacowania w badaniu poprawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Definicja „jednego zamówienia” – przesłanki agregacji zamówień i ich ocena.
  • Zagadnienie zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia.
  • Zakaz dzielenia i łączenia zamówień w celu obejścia obowiązku stosowania przepisów ustawy.
  • Problem obiektu budowlanego.
  • Szacowanie wartości zamówienia a zakres stosowania ustawy do zamówień, których przedmiotem są równocześnie dostawy, usługi lub roboty budowlane.
 • Komisja przetargowa i zespół realizacyjny.
  • Skład, cel i charakter komisji a ocena prawidłowości postępowania.
  • Oświadczenia składane przez członków komisji i inne osoby biorące udział w udzieleniu i przygotowaniu zamówienia.
  • Termin złożenia oświadczeń.
  • Podejrzenie konfliktu interesów pomiędzy wykonawcą a innymi niż członkowie komisji przetargowej/zespołu realizacyjnego, pracownikami zamawiającego – sposób prawidłowego postępowania zamawiającego i wpływ na ocenę postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Zasady udzielania zamówień.
  • Rola zasad udzielania zamówień i ich znaczenie w procesie stawiania zarzutów naruszenia ustawy.
  • Wpływ poszczególnych zasad udzielania zamówień na interpretację przepisów szczegółowych.
  • Wyjątki od zasad i ocena prawidłowości postępowania zamawiającego – kiedy mamy do czynienia z pozornym naruszeniem zasady?
 • Ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Tryb zamieszczania ogłoszeń i znaczenie ogłoszenia jako czynności o skutkach prawnych.
  • Wstępne ogłoszenie informacyjne.
  • Ogłoszenie o zamówieniu.
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
  • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości.
  • Zmiany treści ogłoszenia.
  • Czy w postępowaniach dwustopniowych można dokonywać wyjaśnień treści ogłoszenia?
  • Które naruszenia norm dotyczących publikacji ogłoszeń mają znaczenie przy formułowaniu oceny prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 • SIWZ i znaczenie błędów w jej treści.
 • Przykłady niedozwolonych postanowień.
 • Rozbieżności i wątpliwości w zakresie obligatoryjnych postanowień SIWZ.
 • Wyjaśnianie treści SIWZ i dokonywanie modyfikacji jej treści.
 • Wyjaśnienia/modyfikacje a przedłużenie terminu składania ofert.
 • Publikacja/przekazanie SIWZ.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

 • Opis jednoznaczny i wyczerpujący – jak rozumieć te pojęcia i analizować kontrolowane postępowania.
 • Dozwolone i niedozwolone ograniczenie konkurencji.
 • Użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia – problem dopuszczalności i określenia równoważności.
 • Obligatoryjne i fakultatywne specyficzne wymogi w zakresie treści opisu i ocena ich prawidłowości:
  • Zagadnienie zatrudnienia na umowę o pracę.
  • Wymogi związane z niepełnosprawnością użytkowników.
  • Wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.
 • Rola norm w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Specyfika i zagrożenia związane z zamawianiem usług, dostaw i robót budowlanych.

5. Warunki udziału w postępowaniu i kryteria wykluczenia wykonawcy.

 • Różnice praktyczne pomiędzy warunkami udziału a kryteriami wykluczenia.
 • Warunek udziału w postępowaniu a kryteria selekcji.
 • Warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia jako narzędzie umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – analiza proporcjonalności warunku z puntu widzenia celu jego ustanowienia.
 • Ocena prawidłowości formułowania warunków udziału w postępowaniu:
  • Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
  • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  • Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
 • Różnicowanie sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosunku do konsorcjów. Dopuszczalność przed i po nowelizacji przepisów.
 • Kryteria wykluczenia wykonawcy.
  • Ustawowy katalog podstaw wykluczenia.
  • Względne i bezwzględne (obiektywne i fakultatywne) podstawy wykluczenia.
  • Procedura samooczyszczenia wykonawcy.
 • Badanie ofert pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  • Przebieg procedury według nowelizacji i jej możliwe warianty.
  • Wątpliwości związane z oceną prawną postępowania zamawiającego.
 • Dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, brak podstaw wykluczenia.
 • Uzupełnianie dokumentów i wyjaśnienia ich treści – ocena poprawności i zasadności wezwań zamawiającego oraz rozstrzygnięć dokonywanych w ich efekcie.

6. Badanie prawidłowości wyboru trybu udzielenia zamówienia.

 • Tryby podstawowe i nie podstawowe.
 • Tryb inny niż przetarg nieograniczony i ograniczony jako wyjątek od zasady stosowania trybów podstawowych i wpływ jego prawnego charakteru na wykładnię przesłanek stosowania trybów nie podstawowych.
 • Analiza przesłanek stosowania trybów nie podstawowych i potencjalne pola ryzyk związanych z ich stosowaniem:
  • Negocjacje z ogłoszeniem.
  • Negocjacje bez ogłoszenia.
  • Dialog konkurencyjny.
  • Zamówienie z wolnej ręki.
  • Partnerstwo innowacyjne.
  • Licytacja elektroniczna.
 • Terminy składania ofert i wniosków.

 

7. Kryteria oceny ofert.

 • Kryteria obligatoryjne i fakultatywne.
 • Kryterium ceny lub kosztu – specyfika formułowania kryterium kosztu i jego oderwanie od przedmiotu zamówienia.
 • Kryteria oceny ofert przy określeniu stałej ceny lub kosztu.
 • Kryteria ostre i nieostre, obiektywne i subiektywne, podmiotowe i przedmiotowe – granice swobody zamawiającego.
 • Opis sposobu dokonywania oceny – jego rola i wymagania co do treści.
 • Sytuacje niejednoznaczne.
 • Proces oceny ofert i sposób jej dokumentowania.
 • Komisja przetargowa i indywidualna ocena ofert.
 • Rola kontrolera w ocenie prawidłowości formułowania kryteriów, sposobu dokonywania oceny oraz prawidłowości oceny ofert.
 • Dwie lub więcej ofert z taką samą oceną – procedura „dogrywki” i błędy z nią związane.

8. Odrzucenie oferty.

 • Wyjaśnianie treści oferty a niedozwolone negocjacje jej treści.
 • Analiza przesłanek odrzucenia oferty i wnioski z orzecznictwa KIO.
 • Procedura badania rażąco niskiej ceny lub kosztu.
  • Przesłanki wezwania do wyjaśnień.
  • Treść wyjaśnień.
  • Odrzucenie oferty/uwzględnienie wyjaśnień.
  • Ciężar dowodu.
  • Rażąco niska cena jednostkowa i cena globalna – wyjątki od zasady.
  • Specyfika wnoszenia środków ochrony prawnej.
 • Zakazy odrzucenia ofert i okoliczności w których obowiązują.
 • Rozbieżności w orzecznictwie na tle interpretacji przesłanek odrzucenia oferty.

9. Wybór oferty najkorzystniejszej.

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 • Obligatoryjna treść informacji.
 • Uzasadnienie decyzji zamawiającego – znaczenie dla oceny prawidłowości postępowania.
 • Przekazanie informacji o wyniku postępowania i obowiązki publikacyjne zamawiającego.

10. Unieważnienie postępowania z naruszeniem przepisów ustawy.

 • Przesłanki unieważnienia o charakterze powszechnym – adresowane do wszystkich zamawiających.
 • Przesłanki unieważnienia o charakterze szczególnym – adresowane do zamawiających w specyficznej sytuacji.
 • Unieważnienie postępowania jako czynność powodująca skutki prawne.

11. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.

 • Termin zawarcia umowy, sposób jego liczenia i konsekwencje jego niedochowania.
 • Opis przedmiotu zamówienia – SIWZ – oferta wykonawcy – umowa w sprawie zamówienia publicznego: wzajemna relacja tych dokumentów i możliwy zakres różnic pomiędzy nimi.
 • Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Zmiany umowy – przesłanki dopuszczalności i obowiązki dowodowe i publikacyjne zamawiającego.
 • Zmiana umowy będąca udzieleniem nowego zamówienia.
 • Badanie zaistnienia przesłanek unieważnienia umowy lub jej części jako szczególne zadanie kontrolera.

12. Tzw. zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – nowa kategoria zamówień wyodrębniona w związku z likwidacją podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe.

 • Odrębności w zakresie trybu udzielenia zamówienia od zasad ogólnych.
 • Zróżnicowanie rygorów udzielania zamówień w zależności od ich wartości.
 • Zasadnicze pola ryzyk związanych z dyskryminacją wykonawców.
 • Trudności w ocenie prawidłowości postępowania zamawiającego.

13. Znaczenie przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw dla pracy kontrolera.

 • Przegląd regulacji przejściowych.
 • Prawidłowa ocena stosowania przepisów do konkretnego postępowania będącego przedmiotem kontroli.
Program uwzględnia zmiany w ustawie wynikające z ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany ustawy prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw implementującą dyrektywę 2014/24/UE. Szkolenie oparte na analizie sytuacji problemowych powstałych na tle omawianych regulacji prawa zamówień publicznych. Program zakłada wiedzę uczestników pozwalającą na dyskusję i dostrzeganie problemów ponadpodstawowych. Program zostanie zrealizowany w ciągu dwóch dni szkoleniowych. Przerwa w zajęciach zostanie wykorzystana na rozwiązanie zadań przekazanych przez prowadzącego. Zadania (kazusy) będą dotyczyły konkretnych sytuacji mogących wystąpić w praktyce kontrolnej. Uczestnicy powinni być w stanie zaproponować ich rozwiązanie wraz z uzasadnieniem podczas kolejnego dnia szkoleniowego, kiedy to nastąpi omówienie kazusu z analizą proponowanych rozstrzygnięć.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Kontrola zamówień publicznych – 2-dniowy kurs

  Czas trwania: 2 dni
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed