Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Kontrola zewnętrzna w instytucie, zasady kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolujących.

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

I. Kontrola zewnętrzna w Instytucie, zasady kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolujących:

1. Podstawy regulujące przeprowadzanie kontroli w Instytutach przez jednostki nadzorujące.

2. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli w administracji rządowej.

3. Kontrole w trybie zwykłym i w trybie uproszczonym (kontrole planowe i kontrole doraźne)

4. Prawa i obowiązki kontrolującego.

5. Prawa i obowiązki kontrolowanego.

6. Prawo do wnoszenia uwag i zastrzeżeń przez kontrolowanego.

7. Dokumentacja kontroli.

II. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

1. Zasady regulujące gospodarowanie środkami publicznymi zawarte w:

» ustawie o finansach publicznych,
» ustawie o rachunkowości,
» ustawie prawo zamówień publicznych,
» oraz w innych aktach normatywnych, których nieprzestrzeganie może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych;

2. Zasady gospodarowania środkami publicznymi, w tym gromadzenia i odprowadzania dochodów budżetowych.

3. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego w zakresie dysponowania środkami publicznymi (dowiemy się jak ograniczyć ryzyka związane z dysponowaniem środkami publicznymi).

4. Odpowiedzialność podmiotowa za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – kto odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

5. Odpowiedzialność przedmiotowa – omówienie czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczących:

» nie ustalania, nie pobierania, nie dochodzenia oraz nie odprowadzania w wymaganych terminach dochodów budżetowych,
» przekazania, rozliczenia, zwrotu dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazania lub udzielenia,
» wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem i nie rozliczenia w terminie oraz nie ustalenia kwoty podlegającej zwrotowi,
» przyznania lub przekazania środków unijnych lub zagranicznych bez zachowania lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub przekazaniu,
» nie dokonania w terminie rozliczenia w/w środków oraz nie ustalenia i nie dochodzenia (lub umorzenia) podlegającej zwrotowi kwoty tych środków,
» omówienie czynów mogących stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych po stronie otrzymującego i wykorzystującego w/w środki,
» udzielania zamówienia publicznego z naruszeniem określonych wymogów ustawy prawo zamówień publicznych,
» zawarcia umowy koncesji z naruszeniem określonych przepisów o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
» nieprawidłowości w przeprowadzaniu i rozliczaniu inwentaryzacji,
» nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdawczości.

6. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (w tym przesłanki nie dochodzenia odpowiedzialności):

» warunki przypisania odpowiedzialności danej osobie,
» nieświadomość działania lub zaniechania działania,
» kwota bagatelna oraz znikomy stopień szkodliwości czynu,
» zdarzenie losowe,
» prawo kontrasygnaty przysługujące głównemu księgowemu i jego skutki w sytuacji naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

7. Rodzaj i wysokość kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

» upomnienie, nagana, kara pieniężna i jej wysokość – czyny za które ten rodzaj kar może być stosowany,
» zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
» okoliczności łagodzące jakie mogą być zastosowane przy wymierzaniu kar,
» skutki wywołane określonymi rodzajami kar.

8. Podmioty obowiązane do składania zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych:

» kto ma obowiązek złożenia zawiadomienia?
» co powinno zawierać zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych?

III. Projekt zmiany ustawy o instytutach badawczych – uzasadnienie, dyskusja.

Wykład, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.
Praktyk, specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów publicznych. Obecnie zajmuje się kontrolą finansową w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Resortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Wcześniej pracowała na stanowiskach kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych. Zna tematykę finansów publicznych zarówno od strony kontrolującego, jak i głównego księgowego i kierownika jednostki. Trener w dziedzinie finansów publicznych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Kontrola zewnętrzna w instytucie, zasady kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolujących.
  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  Projekt zmiany ustawy o instytutach badawczych – uzasadnienie.

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed