Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Nowelizacja przepisów postępowania cywilnego – w świetle „dużej nowelizacji KPC” zagadnienia praktyczne – szkolenie dla sędziów

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 • szkolenie ma przede wszystkim charakter praktyczny – jego głównym celem jest wyjaśnienie praktycznych konsekwencji wprowadzonych zmian oraz związanych z tym szans, korzyści i zagrożeń,
 • celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie zmian dotyczących przepisów postępowania cywilnego.

I. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

 1. Przygotowanie sprawy do rozpoznania (ze szczególnym uwzględnieniem takich instytucji jak: posiedzenie przygotowawcze oraz plan rozprawy) oraz zmiany w zakresie systemu koncentracji materiału procesowego dotyczące przedstawiania twierdzeń i dowodów (porównanie rozwiązań nowych, obecnych oraz poprzednio obowiązujących w postępowaniu cywilnym).
 2. Nadużycie prawa procesowego oraz mechanizmy prawne, mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku (przykładowo, porównanie rozwiązań występujących de lege lataz proponowanymi zmianami; charakterystyka występujących de lege lata mechanizmów mających na celu przeciwdziałanie nadużycia prawa procesowego – ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności z tytułu wytoczenia bezzasadnego powództwa na gruncie k.p.c. oraz ustaw szczególnych, np. 746 k.p.c., art. 22 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 295, 423 oraz 486 k.s.h.; pozew oczywiście bezzasadny de lege lata i de lege ferenda; klauzula generalna nadużycia prawa procesowego; pismo nie będące pozwem – de lege lata oraz de lege ferenda; tzw. łańcuch zażaleń; kara za ubliżenie sądowi na piśmie).
 3. Wybrane zagadnienia dotyczące dowodów oraz postępowania dowodowego (przykładowo, nowe instytucje postępowania cywilnego, takie jak: pisemne zeznania świadka, świadek – ekspert, czy fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna; wprowadzenie szczątkowej regulacji dotyczącej tzw. umów dowodowych; brak potrzeby formalnego dopuszczania jako dowodów dokumentów znajdujących się w aktach sprawy).
 4. Wybrane zagadnienia dotyczące uzasadnia wyroków oraz postępowania odwoławczego.
 5. Postępowanie w sprawach gospodarczych (charakterystyka ogólna niniejszego postępowania; specyfika niniejszego postępowania; możliwość wykorzystania specjalizacji sędziów gospodarczych).
 6. Potrącenie oraz zarzut potrącenia – zasadnicza zmiana w zakresie środków obrony przysługujących pozwanemu, ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń.
 7. Doręczenie pozwu de lege lata i de lege ferenda.
 8. Wyrażenie przez sędziego poglądu co do prawa i faktów (tzw. sygnalizacja).
 9. Koszty postępowania sądowego – zasadnicza zmiana przepisów dotyczących kosztów.
 10. Pozostałe zagadnienia (niniejszy punkt pozwala na elastyczne dostosowanie programu do potrzeb oraz oczekiwań grupy).

II. Zmiany postulowane przez środowiska prawnicze (w tym samorządy prawnicze oraz naukę prawa – przykładowo, Niebieska Księga Samorządu Radców Prawnych) – punkt fakultatywny.

doktor Marcin Jagodziński

Radca prawny (OIRP Wrocław), specjalizujący się w postępowaniach sądowych, doktor nauk prawnych (autor rozprawy doktorskiej z zakresu postępowania cywilnego – która została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie reprezentowała niniejszy Wydział w konkursie Prezesa Rady Ministrów na „najlepszą rozprawę doktorską”),autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym współautor „Meritum. Postępowanie cywilne”), cytowanych w piśmiennictwie prawniczym (w tym w Komentarzach do kpc i ksh oraz w opracowaniach o charakterze systemowym), głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych, adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, współpracuje z Instytutem Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnik zarządzający JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, w latach 2012 – 2014 członek zespołu szkoleniowego w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w ramach którego prowadził szkolenia adresowane do sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych dotyczące, między innymi, tzw. systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego, prowadzi również szkolenia adresowane, przykładowo, do radców prawnych oraz adwokatów – głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Nowelizacja przepisów postępowania cywilnego – w świetle „dużej nowelizacji KPC” zagadnienia praktyczne – szkolenie dla sędziów

  Ilość dni szkoleniowych: 1 dzień (8 h zegarowych)
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed