Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Nowelizacja przepisów postępowania cywilnego – w świetle projektów ustawodawcy oraz propozycji środowisk prawniczych (aspekty praktyczne) z elementami savoir-vivre, etykiety i etyki w sądzie

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie jest skierowane do sędziów.

Część I szkolenia

Prowadzący: Doktor Marcin Jagodziński

 • Szkolenie ma przede wszystkim charakter praktyczny – jego głównym celem jest wyjaśnienie praktycznych konsekwencji proponowanych zmian oraz związanych z tym szans, korzyści i zagrożeń.
 • Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie proponowanych zmian dotyczących przepisów postępowania cywilnego (zarówno sformułowanych w postaci projektów ustawodawcy, jak i w formie postulatów zgłaszanych przez przedstawicieli środowisk prawniczych), jak także skonfrontowanie proponowanych zmian z aktualnymi przepisami postępowania cywilnego – w tym w kontekście możliwości bardziej efektywnego wykorzystania już obowiązujących rozwiązań jako alternatywy dla nowelizacji.

Część II szkolenia

Trener prowadzący: Piotr T. Ruta

 • Warsztaty mają na celu zwiększenie skuteczności budowania swojego wizerunku jako pracownika władzy sądowniczej.
 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się za pomocą jakich narzędzi mogą zwiększyć swoją wiarygodność w oczach odbiorców. Jak radzić radzenie sobie z trudnymi osobami. Zwiększą i przećwiczą swoje umiejętności perswazyjne oraz działania zgodnie z zasadami etyki.

Część I szkolenia

Prowadzący: Doktor Marcin Jagodziński

I. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – projekt z dnia 27 listopada 2017 r.
 1. Przygotowanie sprawy do rozpoznania (ze szczególnym uwzględnieniem takich instytucji jak: posiedzenie przygotowawcze oraz plan rozprawy) oraz zmiany w zakresie systemu koncentracji materiału procesowego dotyczące przedstawiania twierdzeń i dowodów (porównanie rozwiązań projektowanych, obecnych oraz poprzednio obowiązujących w postępowaniu cywilnym).
 2. Nadużycie prawa procesowego oraz mechanizmy prawne, mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku (przykładowo, porównanie rozwiązań występujących de lege lata z proponowanymi zmianami; charakterystyka występujących de lege lata mechanizmów mających na celu przeciwdziałanie nadużycia prawa procesowego – ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności z tytułu wytoczenia bezzasadnego powództwa na gruncie k.p.c. oraz ustaw szczególnych, np. 746 k.p.c., art. 22 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 295, 423 oraz 486 k.s.h.; pozew oczywiście bezzasadny de lege lata i de lege ferenda; klauzula generalna nadużycia prawa procesowego; pismo nie będące pozwem – de lege lata oraz de lege ferenda; tzw. łańcuch zażaleń; kara za ubliżenie sądowi na piśmie).
 3. Wybrane zagadnienia dotyczące dowodów oraz postępowania dowodowego (przykładowo, nowe instytucje postępowania cywilnego, takie jak: pisemne zeznania świadka, świadek – ekspert, czy fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna; wprowadzenie szczątkowej regulacji dotyczącej tzw. umów dowodowych; brak potrzeby formalnego dopuszczania jako dowodów dokumentów znajdujących się w aktach sprawy).
 4. Wybrane zagadnienia dotyczące uzasadnia wyroków oraz postępowania odwoławczego.
 5. Postępowanie w sprawach gospodarczych (charakterystyka ogólna niniejszego postępowania; specyfika niniejszego postępowania; możliwość wykorzystania specjalizacji sędziów gospodarczych).
 6. Potrącenie oraz zarzut potrącenia – zasadnicza zmiana w zakresie środków obrony przysługujących pozwanemu, ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń.
 7. Doręczenie pozwu de lege lata i de lege ferenda.
 8. Wyrażenie przez sędziego poglądu co do prawa i faktów (tzw. sygnalizacja).
 9. Koszty postępowania sądowego – zasadnicza zmiana przepisów dotyczących kosztów.
 10. Pozostałe zagadnienia (niniejszy punkt pozwala na elastyczne dostosowanie programu do potrzeb oraz oczekiwań grupy).
II. Zmiany postulowane przez środowiska prawnicze (w tym samorządy prawnicze oraz naukę prawa – przykładowo, Niebieska Księga Samorządu Radców Prawnych).

Część II szkolenia

Trener prowadzący: Piotr T. Ruta

1. Protokół dyplomatyczny.
 • Przestrzeganie zasad etycznych.
 • Zasada wzajemności.
 • Zasada uszanowania prywatności.
 • Zasada starszeństwa.
 • Zasada tolerancji.
 • Zasada dyskrecji.
 • Zasada punktualności.
 • Zasada zdrowego rozsądku.
2. Komunikacja z interesantem.
 • Efektywna analiza potrzeb interesanta.
 • Praca z nieświadomością interesanta – omijanie negatywnego nastawienia.
 • Efektywne wykorzystywanie narzędzi komunikacji.
3. Etykieta i savoir vivre.
 • Zasady pierwszeństwa w kontaktach.
 • Przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas?
 • Wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie.
 • Zasady jazdy samochodem i transportu.
 • Ceremoniał – ceremonie oficjalne, przebieg i organizacja uroczystości.
 • Organizacja spotkań oficjalnych, wyjazdów i wizyt.
 • Precedencja – zasady ustalania pierwszeństwa.
 • Spotkania towarzysko – służbowe.
 • Delegacje – dobór uczestników delegacji.
 • Wręczanie oraz dobór prezentów.
4. Budowa wizerunku profesjonalnego sędziego.
 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych.
 • Typy uścisków dłoni i ich znaczenie.
 • Jak uniknąć gafy?
 • Cmok nonsens i gesty kulturowe.
 • Postawa obrazująca styl komunikowania się.
 • Mowa ciała i gesty wzmacniające przekaz.
5. Codzienny savoir vivre.
 • Etykieta korespondencji oficjalnej.
 • Etykieta korespondencji elektronicznej.
 • Telefoniczny savoir vivre.
 • Netykieta.
 • Jak reagować na gafy?
 • Nowoczesne technologie a protokół dyplomatyczny.
6. Powitania, pożegnania, prezentacje – kultura dnia codziennego.
 • Znaczenie pierwszego wrażenia w kontaktach z innymi
 • Wizyty oficjalne i nieoficjalne w sądzie
 • Zasady właściwego powitania i pożegnania gościa w sądzie
 • Sposoby witania, podanie ręki – zasady pierwszeństwa
 • Jak należy powitać, podjąć i pożegnać gościa?
 • Kłopotliwy „gość” w sądzie
 • Sposoby prezentacji
 • Zasady i wyjątki
 • Przechodzenie na „Ty”
 • Zasady używania biletów wizytowych
 • Tytuły kurtuazyjne, naukowe, służbowe, honorowe
7. Dresscode – elegancja w ubiorze, co i kiedy nosić?
 • Ubiór w administracji – sztuka autoprezentacji
 • Kultura organizacyjna a wizerunek pracowników
 • Prawidłowy dobór stroju i dodatków
 • Fryzura, makijaż, biżuteria
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny
 • Ubiór służbowy – typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji
 • Dobór typu stroju: businessdress, business casual, casual, dodatki
 • Strój nieformalny a formalny
 • Idealny ubiór do sądu oraz na spotkania
 • Wskazówki dotyczące doboru stroju
8. Etyka.
 • Uporządkowanie terminologii etycznej: przydatne rozróżnienia i zależności
 • Etyka urzędnicza i moralność urzędnika
 • Wartości, normy i oceny etyczne
9. Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce.
 • Zasady etyki korpusu służby cywilnej Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości podpisane przez Szefa Służby Cywilnej – 18.12.2017 r.
 • Podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej).
 • Etos służby publicznej. Służebna rola administracji. Wizerunek służby publicznej.
 • Prawne źródła etyki w służbie cywilnej. Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.
  • Zasada godnego zachowania.
  • Zasada służby publicznej.
  • Zasada lojalności.
  • Zasada neutralności politycznej.
  • Zasada bezstronności.
  • Zasada rzetelności.
  • Zasada bezinteresowności (dodatkowe zatrudnienie, zajęcia zarobkowe, zajęcia niezarobkowe).
  • Zasada profesjonalizmu.
  • Konflikt interesów.
  • Nieetyczne zachowanie i propozycje jako wstęp do nadużyć i korupcji.
 • Wybrane zasady Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
  • Praworządność.
  • Niedyskryminowanie.
  • Niezależność.
  • Obiektywizm.
  • Zakaz nadużywania uprawnień.
  • Uczciwość.
  • Uprzejmość.
  • Jawność działania administracji publicznej.
  • Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
  • Zakaz zatrudniania krewnych.
  • Obowiązek składania oświadczenia majątkowego.
  • Antykorupcyjne ograniczenia.
10. Przyczyny i rodzaje zachowań niezgodnych z etyką pracy w sądzie.
 • Prawo, tradycja, religia jako fundamenty etyki. Problem etyki niezależnej.
 • Światopogląd pracownika sądu. Służebność zawodu pracownika sądu.
11. Etyka w pracy codziennej w sądzie.
 • Jakość pracy, a etyka.
 • Prezenty, świadczenia niematerialne, przysługi wewnątrz sądu i poza sądem.
 • Aktywność w Internecie i w sieciach społecznościowych.
 • Etyczna postawa wobec klientów i współpracowników.
 • Podstawowe błędy prowadzące do nasilenia zachowań nieetycznych wśród współpracowników – jak ich unikać?
 • Złota zasada.
wykład interaktywny, dyskusja moderowana

Część I szkolenia

Doktor Marcin Jagodziński

Doktor Marcin Jagodziński

Doktor Marcin Jagodziński

Radca prawny (OIRP Wrocław), specjalizujący się w postępowaniach sądowych, doktor nauk prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych, zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na co dzień zarządza kancelarią, w latach 2012 – 2014 członek zespołu szkoleniowego w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w ramach którego prowadził szkolenia adresowane do sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych dotyczące, między innymi, tzw. systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego, prowadzi również szkolenia adresowane, przykładowo, do radców prawnych oraz adwokatów – głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

Część II szkolenia

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny.Wykładowca na Studiach Podyplomowych i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Szczecinie oraz Uniwersytecie Łódzkim.Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.Jest absolwentem programu the Advanced Certificatein Marketing. Od 2004 rokujest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania /The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława, Sąd Rejonowy w Zamościu, Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto i wielu innych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Nowelizacja przepisów postępowania cywilnego – w świetle projektów ustawodawcy oraz propozycji środowisk prawniczych (aspekty praktyczne) z elementami savoir-vivre, etykiety i etyki w sądzie

  Czas trwania: 4 dni
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed