Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Pomoc publiczna w perspektywie programowej 2014-2020

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Ogólne zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej.

a) pojęcie pomocy publicznej:

  – definicja pomocy publicznej (przesłanki, beneficjent) aspekty praktyczne,
  – pomoc indywidualna i pomoc objęta programami pomocowymi,
  – pomoc automatyczna i fakultatywna,
  – formy pomocy publicznej,
  – operacje niebędące pomocą publiczną:

   • test prywatnego wierzyciela/inwestora,
   • operacje na podatkach (odroczenia płatności, rozłożenia na raty),
   • usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym – rekompensata.
  – pomoc publiczna a wsparcie.

b) podstawowe zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej:

  – ekwiwalent dotacyjny,
  – dyskontowanie,
  – zasada limitowania pomocy publicznej,
  – zasada kumulacji pomocy publicznej, z tym z pomocą ze źródeł UE,
  – zasada monitorowania limitu.

2. Pomoc publiczna w nowym okresie programowania 2014-2020.

3. Pomoc publiczna w funduszach strukturalnych.

4. Prawo krajowe a prawo wspólnotowe w zakresie pomocy publicznej.

5. Niespójności między Rozporządzeniem a Komunikatem KE Zasady ramowe, które odnoszą się do zasobów infrastruktury badawczej.

6. Pomoc publiczna w przypadku infrastruktury badawczej (art. 26 Rozporządzenia 651/2014) – w szczególności ust. 7 odnoszący się do monitorowania działalności gospodarczej oraz maksymalnej intensywności pomocy.

7. Komercjalizacja technologii oraz prowadzenie badań a pomoc publiczna.

8. Rodzaje pomocy:

  – pomoc de minimis:

   • warunki udzielania,
   • wyłączenia spod zakresu rozporządzenia o pomocy de minims,
   • sposób liczenia,
   • zasady kumulacji,
   • zaświadczenia.
  – pomoc de minimis dla rolnictwa i rybołówstwa.
  – pomoc regionalna (zasady ogólne, wyłączenia grupowe).
  – pomoc horyzontalna (zasady ogólne, wyłączenia grupowe).
  – pomoc sektorowa.
  – inne rodzaje pomocy.

9. Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej (udzielanie pomocy de minimis, udzielanie innej niż de minims pomocy publicznej, sposób postępowania z wydatkami objętymi pomocą de minimis – wydawania zaświadczeń przez OPIPIB).

10. Łączenie pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego projektu oraz różnych rodzajów pomocy publicznej na różnych poziomach udzielania pomocy.

11. Notyfikacja pomocy – procedura postępowania w przypadku notyfikacji indywidualnej KE w zakresie pomocy publicznej (w przypadku projektów, w których kwota pomocy publicznej przekracza 20 mln EUR).

12. Monitorowanie wykorzystania pomocy publicznej.

13. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

dr Artur Bartoszewicz

Adiunkt w Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert ds. funduszy europejskich, pomocy publicznej, budżetu zadaniowego, zarządzania projektami i analiz ekonomiczno-finansowych. Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Członek społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Członek zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na 2007-2013, jak i 2014-2020. Członek Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Były ekspert ds. funduszy europejskich PKPP Lewiatan z zadaniami opiniowania programów operacyjnych i ich przydatności dla gospodarki z punktu widzenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców, oceny ich realizacji i wskazywania zagrożeń; popularyzowania wiedzy na temat funduszy, proponowania zmian w procedurach; przygotowywania opinii i stanowisk PKPP w sprawie wykorzystania przez Polskę funduszy; współpracy z odpowiednimi instytucjami unijnymi oraz monitorowania zamian w polityce spójności UE. Doradca ds. funduszy europejskich z 14-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym pisania wniosków o dotacje ze funduszy UE, biznes planów oraz studium wykonalności; analiz finansowych; monitoringu; ewaluacji; prowadzenia warsztatów szkoleniowych; seminariów i szkoleń; zarządzania projektami zgodnie z regułami UE; składania aplikacji i opracowywania odpowiedzi na TOR; analiz i ocen studiów wykonalności. Ekspert z listy krajowej Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcia organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych; poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców; przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; szkolnictwa wyższego w ramach PO Kapitał Ludzki, oceny wniosków m.in. dla MRR, MPiPS, MNiSzW, PARP, CRZL, MJWPU oraz WUP. Trener przygotowujący administrację w ramach systemu wdrażania, w tym członków Komisji Oceny Projektów instytucji systemu wdrażania funduszy unijnych. Autor ponad 40 ekspertyz przygotowanych na rzecz administracji rządowej i samorządowej m.in. na rzecz Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Autor publikacji naukowych w kraju i zagranicą. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytecie Warszawskim.

Wykład, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Pomoc publiczna
  w perspektywie programowej 2014-2020

  Czas trwania: 2 dni
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed