Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Pomoc publiczna w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 1. Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną: formy pomocy publicznej, dzień udzielenia pomocy publicznej, przeznaczenie pomocy publicznej, program pomocowy a pomoc indywidualna, obowiązek notyfikacji pomocy publicznej oraz wyjątki od tej zasady.
 2. Analiza przesłanek wystąpienia pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE: pochodzenie środków, przysporzenie, selektywna korzyść, zakłócenie konkurencji, wpływ na handel.
 3. Modernizacja przepisów pomocy publicznej na lata 2014-2020, omówienie Komunikatu KE w zakresie pojęcia pomocy państwa.
 4. Prawo krajowe a prawo wspólnotowe w zakresie pomocy publicznej.
 5. Konsekwencje wytycznych i interpretacji wydawanych przez organy wspólnotowe (w tym omówienie tzw. analitycalgrids).
 6. Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej.
 7. Konsekwencje udzielania pomocy publicznej w cyklu życia projektu (z uwzględnieniem zwrotu pomocy, pomocy nielegalnej, stwierdzenia pomocy w projektach realizowanych z wyłączeniem przepisów o pomocy publicznej).
 8. Poziomy występowania pomocy publicznej – mechanizmy identyfikacji na poziomach I-III.
 9. Ocena wpływu zamówień publicznych na ryzyko ujawnienia pomocy publicznej.
 10. Wyłączenie pomocy publicznej w procedurze stosowania zamówienia publicznego.
 11. Realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej (w szczególności efekt zachęty, kwalifikowalność, warunki utrzymania, kontrola i sprawozdawczość).
 12. Szczegółowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej, w tym pomoc inwestycyjna regionalna na podstawie wyłączenia blokowego:
  • przeznaczenie,
  • koszty kwalifikowane,
  • dopuszczalna intensywność,
  • dodatkowe kryteria dopuszczalności,
  • zasady kumulacji regionalnej pomocy inwestycyjnej.
 13. Pozostałe tryby w ramach wyłączenia blokowego.
 14. Omówienie i analiza zaleceń/wytycznych/interpretacji jednostek zajmujących się tematyką udzielania pomocy publicznej (np. UOKIK, MRR).
 15. Studium przypadków – polegające badaniu przykładowych projektów pod kątem występowania pomocy publicznej, przykłady z różnych sektorów. W ramach powyższego uwzględnione będzie odniesienie zarówno do dokumentów krajowych (rozporządzenie MRR/MIR w PO/RPO, interpretacje), jak i wspólnotowych (wytyczne i rozporządzenia, noty oraz stanowiska i decyzje).
 16. Pomoc publiczna w Polsce: organy monitorujące, organy udzielające pomocy, SHRIMP – System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy.
 17. Omówienie przepisów prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie zwrotu pomocy.
Wykład, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

dr Artur Bartoszewicz

Adiunkt w Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert ds. funduszy europejskich, pomocy publicznej, budżetu zadaniowego, zarządzania projektami i analiz ekonomiczno-finansowych. Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Członek społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Członek zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na 2007-2013, jak i 2014-2020. Członek Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Były ekspert ds. funduszy europejskich PKPP Lewiatan z zadaniami opiniowania programów operacyjnych i ich przydatności dla gospodarki z punktu widzenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców, oceny ich realizacji i wskazywania zagrożeń; popularyzowania wiedzy na temat funduszy, proponowania zmian w procedurach; przygotowywania opinii i stanowisk PKPP w sprawie wykorzystania przez Polskę funduszy; współpracy z odpowiednimi instytucjami unijnymi oraz monitorowania zamian w polityce spójności UE. Doradca ds. funduszy europejskich z 14-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym pisania wniosków o dotacje ze funduszy UE, biznes planów oraz studium wykonalności; analiz finansowych; monitoringu; ewaluacji; prowadzenia warsztatów szkoleniowych; seminariów i szkoleń; zarządzania projektami zgodnie z regułami UE; składania aplikacji i opracowywania odpowiedzi na TOR; analiz i ocen studiów wykonalności. Ekspert z listy krajowej Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcia organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych; poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców; przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; szkolnictwa wyższego w ramach PO Kapitał Ludzki, oceny wniosków m.in. dla MRR, MPiPS, MNiSzW, PARP, CRZL, MJWPU oraz WUP. Trener przygotowujący administrację w ramach systemu wdrażania, w tym członków Komisji Oceny Projektów instytucji systemu wdrażania funduszy unijnych. Autor ponad 40 ekspertyz przygotowanych na rzecz administracji rządowej i samorządowej m.in. na rzecz Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Autor publikacji naukowych w kraju i zagranicą. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytecie Warszawskim.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Pomoc publiczna w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich

  Czas trwania: 2 dni
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed