Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Praktyka udzielania zamówień publicznych oraz najnowsze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych dla resortu obrony narodowej

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
» Zapoznanie uczestników z praktycznymi interpretacjami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, praktyki ustalania kryteriów oceny ofert oraz ustalania warunków udziału w przetargu.

» Przekazanie wiedzy w zakresie najnowszych zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

» Poznanie zasad stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych związanych z praktyką udzielania zamówień publicznych.

» Skonfrontowanie doświadczeń w zakresie udzielania zamówień publicznych z osobą posiadającą dwudziestoletnie doświadczenie w praktyce udzielania i weryfikowania prawidłowości procedur udzielania zamówień publicznych.

» Uzyskanie informacji o najnowszych zmianach w zakresie przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.

1. Szacowanie wartości zamówień publicznych.

» Plan zamówień – wymogi formalne i praktyka sporządzania planu zamówień.
» Szacowanie wartości zamówień – metodyka postępowania ze względu na wartość i przedmiot zamówienia.
» Jak udokumentować należytą staranność oszacowania wartości zamówienia?
» Zasady szacowania i udzielania zamówień w częściach (art. 6a ustawy PZP) oraz zamówień nieplanowanych.

2. Udzielanie zamówień o wartości do 30.000 €.

» Podstawy prawne udzielania zamówień do kwoty 30 tys. euro – Kodeks cywilny – zdefiniowanie wymogów oraz obowiązków zamawiającego.
» Ustawa o finansach publicznych – zasada oszczędnego i celowego wydatkowania, środków publicznych a regulaminy udzielania zamówień poniżej progu bagatelności.
» Procedura udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro:

» » » tworzenie regulaminu wewnętrznego jednostki – praktyczne zasady ustalania zakresu regulamin, wyłączeń w jego stosowaniu oraz progów obowiązywania,
» » » przykładowe postanowienia regulaminu wewnętrznego jednostki – analiza zapisów,
» » » tryby udzielania zamówień do 30 tys. euro – dyskusja nt. form prowadzenia procedury zakupowej,
» » » omówienie przykładowego regulaminu udzielania zamówień do 30 tys. euro – dyskusja nt. zasadności wprowadzenia konkretnych zapisów regulaminu.

» Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień o wartości do 30.000 € – orzecznictwo.
» Ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – zakres odpowiedzialności osób prowadzących procedury udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 € oraz kierownika zamawiającego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

» Zasady opisu przedmiotu zamówienia, czyli jak spełnić wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych dokonując zakupu o pożądanej jakości.
» Pojęcie ofert równoważnych i metody opisu równoważności przedmiotu zamówienia.
» Czego nie wolno robić opisując przedmiot zamówienia – kazusy, przykłady naruszeń obowiązujących zasad opisu przedmiotu zamówienia.
» Orzecznictwo (ETS, Sądów powszechnych oraz KIO) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
» Ćwiczenia w zakresie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia – z uwzględnieniem ofert równoważnych.
» Prawo opcji – jak uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia.
» Umowy ramowe a opis przedmiotu zamówienia.
» Korzyści z dialogu technicznego przy opisie przedmiotu zamówienia – omówienie procedury dialogu.
» Zmiana zasad dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w związku z wymogami nowych dyrektyw UE i planami zmian ustawy PZP.

4. Zasady ustalania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

» Kiedy warunki udziału w przetargu są niezgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
» Praktyka ustalania opisu warunków udziału w przetargu z uwzględnieniem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.
» Nowe warunki udziału w przetargu np. wymóg zatrudnienia pracowników – obowiązek czy możliwość?
» Analiza najczęściej występujących nieprawidłowości przy ustalaniu warunków udziału w przetargu – dyskusja.

5. Kryteria oceny ofert.

» Skutki zmiany przepisów ustawy PZP w zakresie zasad ustalania kryteriów oceny ofert.
» Kiedy w praktyce udzielania zamówień cena może być jedynym kryterium oceny ofert.
» Jak ustalić i uzasadnić racjonalność wag (znaczenia) przyjętych kryteriów oceny ofert.
» Jak uniknąć zarzutu formułowania kryteriów pozornych w zamówieniach publicznych.
» Kryteria odnoszące się do kosztów życia produktu – argumenty za i przeciw.
» Jak ustalić i uzasadnić racjonalność wag (znaczenia) przyjętych kryteriów oceny ofert – ćwiczenia w zakresie racjonalności ustalania wag znaczeniowych poszczególnych kryteriów oceny ofert.
» Praktyka ustalania innych niż cena kryteriów – przykłady, ćwiczenia z ustalaniem pozacenowych kryteriów oceny ofert.
» Zasady oceny ofert z użyciem kryteriów subiektywnych – praktyczne rozwiązania, ćwiczenia z uczestnikami szkolenia.
» Kryteria oceny ofert a nowe dyrektywy UE.

6. Zmiana zasad weryfikacji wystąpienia ceny rażąco niskiej.

» Cena rażąco niska – zdefiniowanie pojęcia w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
» Analiza praktycznych skutków zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie wystąpienia ceny rażąco niskiej.
» Przykłady sytuacji obligujących zamawiającego do badania czy cena nie jest rażąco niska.
» Jakie dowody w świetle zmieniony przepisów można uznać za wystarczające dla potwierdzenia braku wystąpienia ceny rażąco niskiej.

7. Wzór umowy jako istotny element specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

» Zapisy umowy w zakresie wynagrodzenia kosztorysowego i ryczałtowego – przykłady zapisów, zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia umownego.
» Klauzule waloryzacyjne w umowach wieloletnich – przykłady zapisów.
» Miarkowanie kar w umowie o wykonanie zamówienia publicznego – analiza struktury kar w umowach o zamówienie publiczne.
» Zmiana umowy – co jest zmianą istotną a co można uznać za zmiany nieistotne – przykłady zapisów – dyskusja z uczestnikami.

8. Najnowsze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

» Zakres zmian w zakresie udzielania zamówień publicznych wynikający z konieczności wdrożenia Dyrektywy 2014/24/UE w sprawie udzielania zamówień publicznych.
» Zakres uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych – zmiana formy prowadzenia postępowania.
» Elektronizacja zamówień publicznych po nowelizacji oraz zakres obowiązkowego wprowadzenia komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
» Omówienie nowego pojęcia „zamówienia społeczne” i zasad udzielania zamówień objętych zakresem zamówień społecznych.
» Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie uwzględniania w zamówieniach publicznych przepisów dot. prawa pracy, prawa ochrony środowiska, przepisów dot. zabezpieczenia społecznego pracowników wykonawcy, któremu udzielane jest zamówienie publiczne.
» Nowe tryby udzielania zamówień publicznych (partnerstwo inwazyjne).
» Zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, zasad ustalania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.
» JEDZ – jednolity europejski dokument zamówienia – skutki związane z obowiązkiem żądania od wykonawców wskazanego dokumentu.
» Zmiana kolejności w procedurze oceny złożonych ofert.
» Zmiana zasad modyfikacji umowy o zamówienie publiczne – zmiany w zakresie zmian istotnych zawartej umowy.
» Zmiany w prawie wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

Wykład, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

Marek Okniński

Praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach kultury, sportu, służby zdrowia, administracji państwowej oraz spółkach skarbu państwa. Autor komentarzy i porad dotyczących stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, publikowanych między innymi w Dzienniku Gazecie Prawnej. Prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Politechnice Lubelskiej.

Członek komisji przetargowych m.in. w postępowaniach o zamówienia publiczne dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie, rozbudowy stadionu Legii Warszawa, budowy Muzeum Historii Polski, budowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Narodowego w Szczecinie i szeregu innych inwestycji na terenie kraju. Konsultant w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych przez zamawiających sektorowych np. PGNiG S.A. i spółek z grupy PGNiG.

Pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą w kilkunastu sprawach rocznie, dotyczących w szczególności zamówień na roboty budowlane i usługi. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych, uzyskane między innymi jako Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. (spółka Skarbu Państwa działająca w imieniu Ministerstwa Sportu i Turystyki przy budowie Stadionu Narodowego). Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, które po zdaniu egzaminu państwowego nadają tytuł zawodowy specjalista zamówień publicznych. Przeszkolił m.in.: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Hydrobudowę Gdańsk, 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu, 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu oraz 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Praktyka udzielania zamówień publicznych oraz najnowsze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych
  –szkolenie dla przedstawicieli resortu obrony narodowej

  Czas trwania: 2 dni
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed