Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Praktyka udzielania zamówień publicznych przez jednostki kultury oraz oświaty

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 • Uzyskanie wiedzy nt. zasad przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w jednostkach kultury oraz jednostkach oświaty, które wprowadziła nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.
 • Uzyskanie informacji nt. koniecznych zmian w praktyce udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł. udzielanych przez jednostki kultury oraz jednostki oświaty.
 • Pozyskanie praktycznych informacji jak interpretować i stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie objętym odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Zaprezentowanie doświadczeń związanych ze stosowaniem nowego Prawa zamówień publicznych, które w istotny sposób wpływają na procedurę zamówień udzielanych przez jednostki kultury oraz oświaty w zakresie procedur krajowych.
 1. Tryb podstawowy dla zamówień klasycznych o wartości poniżej progów unijnych.
 2. Zakres stosowania trybu podstawowego – w jakich przypadkach warto przewidzieć możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty oraz jak się przygotować się i prowadzić negocjacje aby nie naruszyć zasad udzielania zamówień publicznych.
 3. Zasady prowadzenia postępowania w trybie podstawowym:
  • Przygotowanie postępowania – szacowanie wartości zamówienia – nowe wymogi i przedmiotowe środki dowodowe. Podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy – usługi lub dostawy o charakterze ciągłym.
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia – zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, ustalanie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. Zmiany w zakresie wadium w postępowaniu.
  • Publikacja ogłoszenia oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania.
  • Kontakty Zamawiającego z Wykonawcami – wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.
  • Tryb podstawowy – jak nie popełnić błędów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
 4. W jakich przypadkach zamawiający ma obowiązek wypłaty zaliczki lub dokonywania płatności częściowych.
 5. Nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego.
 6. Przepisy ograniczają prawo zamawiającego do wprowadzania w treści umowy o zamówienie publiczne zapisów naruszających równowagę stron umowy – omówienie katalogu klauzul niedozwolonych (abuzywnych).
 7. Zmiana zasad ubiegania się o zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł.
 8. Bezstronność ekspertów przygotowujących postępowanie o zamówienie publiczne oraz osób bezpośrednio związanych z udzieleniem zamówienia publicznego – nowy katalog odpowiedzialności.
 9. Platformy do składania ofert stosowane przez zamawiających – na jakie elementy zwracać uwagę,
 10. Elektroniczne otwarcie ofert przetargowych – na jakie czynności zwracać szczególną uwagę, jak postąpić jeżeli plik zawierający ofertę się nie otwiera.
 11. Elektroniczna forma zawierania umowy – jakie wymogi może określić zamawiający.

Marek Okniński

Marek Okniński – od 1995 r. zajmuje się udzielaniem zamówień publicznych, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego ale również w: jednostkach kultury, sportu, służby zdrowia, administracji państwowej oraz spółkach Skarbu Państwa. Autor komentarzy i porad z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych publikowanych między innymi w Dzienniku Gazecie Prawnej, Serwisie Administracyjno – Samorządowym, wydawnictwach Gazety Wyborczej (portal Komunikaty.pl.). Prowadzi wykłady z zakresu zamówień publicznych między innymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (między innymi dla logistyków i zakupowców), Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym (SWPS) w Warszawie. Posiada doświadczenie we wdrażania elektronicznych procedur zakupowych pod Prawem zamówień publicznych. Między innymi wdrażał procedury elektronicznych zamówień publicznych w zakresie aukcji elektronicznej w jednostkach podległych Miastu Stołecznemu Warszawa a w szczególności Urzędu m. st. Warszawy. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, które po zdaniu egzaminu państwowego nadają tytuł zawodowy specjalista zamówień publicznych. Prowadzi webinaria z zakresu zamówień publicznych. Audytor współpracujący z Biurem Kontroli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych przez jednostki kultury. Pełnomocnik przed Krajową Izba Odwoławczą w kilkunastu sprawach rocznie dotyczących w szczególności zamówień na roboty budowlane i usługi. Posiadający wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych uzyskanym między innymi jako Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy. Od 2005 r. Rzeczoznawca zamówień publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. Wyróżniony przez kapitułę Konkursu organizowanego przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kategorii „Nowe podejście do zamówień publicznych”.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Praktyka udzielania zamówień publicznych przez jednostki kultury oraz oświaty

  Czas trwania: 1 dzień
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta

  Comments are closed