Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Prawo zamówień publicznych dla początkujących – Warszawa

 • SZKOLENIE OTWARTE
Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych informacji dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz przekazanie informacji o możliwych sposobach rozwiązywania problemów najczęściej występujących przy udzielaniu zamówień publicznych prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Uzyskanie wiedzy nt zasad przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.),
 • Pozyskanie praktycznych informacji jak interpretować i stosować nowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wskazanie elementów procedury trybu podstawowego, których niewłaściwe zastosowanie zagrożone jest odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • Uzyskanie informacji nt. praktyki prowadzenia negocjacji w procedurze trybu podstawowego.
 • Pozyskanie przykładowych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia związanych z trybem podstawowym oraz doborem kryteriów oceny ofert po nowelizacji Prawa zamówień publicznych dla trybu podstawowego.
 • Zaprezentowanie uczestnikom zmian jakie warto wprowadzić w regulaminach udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż 130.000 zł.
 • Warsztatowa forma szkolenia zapewni możliwość dyskusji z prowadzącym nt. zasad udzielania zamówień publicznych.

A. Szacowanie wartości zamówień publicznych.

 1. Plan zamówień – wymogi formalne i praktyka sporządzania planu zamówień.
 2. Szacowanie wartości zamówień – metodyka postępowania ze względu na wartość i przedmiot zamówienia.
 3. Jak udokumentować należytą staranność oszacowania wartości zamówienia?
 4. Obowiązkowa analiza przed wszczęciem zamówienia – znaczenie dialogu z wykonawcą.

B. Zasady udzielania zamówień publicznych.

 1. Progi stosowania Prawa zamówień publicznych.
 2. Omówienie trybów udzielania zamówień publicznych określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.
 3. Najczęściej stosowany tryb udzielania zamówienia publicznego – tryb podstawowy dla zamówień klasycznych o wartości poniżej progów unijnych. Zakres stosowania trybu podstawowego.
 4. Zasady prowadzenia postępowania w nowo wprowadzanym trybie podstawowym (dotychczas przetarg nieograniczony):
  • Opis przedmiotu zamówienia.
   • Zasady opisu przedmiotu zamówienia, czyli jak spełnić wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych dokonując zakupu o pożądanej jakości.
   • Pojęcie ofert równoważnych i metody opisu równoważności przedmiotu zamówienia.
   • Czego nie wolno robić opisując przedmiot zamówienia – kazusy, przykłady naruszeń obowiązujących zasad opisu przedmiotu zamówienia.
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia – już nie SIWZ – zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, ustalanie warunków udziału w przetargu oraz kryteriów oceny ofert. Zmiany w zakresie wadium w postępowaniu.
  • Publikacja ogłoszenia oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania.
  • Kontakty Zamawiającego z Wykonawcami – wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.
  • Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej.
  • Dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
  • Przesłanki obligatoryjne wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
  • Przesłanki fakultatywne wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
  • Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
  • Nowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu.
  • Udzielenie zamówienia publicznego / unieważnienie postępowania – przesłanki.

C. Kryteria oceny ofert.

 1. Skutki zmiany przepisów ustawy PZP w zakresie zasad ustalania kryteriów oceny ofert.
 2. Kiedy w praktyce udzielania zamówień cena może być jedynym kryterium oceny ofert.
 3. Jak ustalić i uzasadnić racjonalność wag (znaczenia) przyjętych kryteriów oceny ofert.
 4. Jak uniknąć zarzutu formułowania kryteriów pozornych w zamówieniach publicznych.

D. Umowa w sprawie zamówienia.

 1. Umowy w nowym stanie prawnym: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie.
 2. Miarkowanie kar w umowie o wykonanie zamówienia publicznego – analiza struktury kar w umowach o zamówienie publiczne.

E. Środki ochrony prawnej.

 1. Okoliczności stosowania odwołań w zamówieniach poniżej i powyżej „progów unijnych“.
 2. Jak postępować w przypadku otrzymania odwołania.
 3. Uczestnicy postępowania odwoławczego – omówienie procedury przebiegu rozprawy przed KIO i zasady taktyki procesowej.
Interaktywne zajęcia w formie wykładu prowadzonego na podstawie prezentacji i materiałów dydaktycznych przekazanych uczestnikom szkolenia, wzbudzanie aktywnej postawy uczestników poprzez motywowanie do dyskusji, odpowiedzi na pytania uczestników wraz z bieżącą konsultacją zgłoszonych w trakcie szkolenia problemów.

Marek Okniński

Od 1995 r. zajmuje się udzielaniem zamówień publicznych, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego ale również w: jednostkach kultury, sportu, służby zdrowia, administracji państwowej oraz spółkach Skarbu Państwa.

Autor komentarzy i porad z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych publikowanych między innymi w Dzienniku Gazecie Prawnej, Serwisie Administracyjno – Samorządowym, wydawnictwach Gazety Wyborczej (portal Komunikaty.pl.).

Prowadzi wykłady z zakresu zamówień publicznych między innymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (między innymi dla logistyków i zakupowców), Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym (SWPS) w Warszawie.

Posiada doświadczenie we wdrażania elektronicznych procedur zakupowych pod Prawem zamówień publicznych. Między innymi wdrażał procedury elektronicznych zamówień publicznych w zakresie aukcji elektronicznej w jednostkach podległych Miastu Stołecznemu Warszawa a w szczególności Urzędu m. st. Warszawy.

Audytor współpracujący z Biurem Kontroli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych przez jednostki kultury. Pełnomocnik przed Krajową Izba Odwoławczą w kilkunastu sprawach rocznie dotyczących w szczególności zamówień na roboty budowlane i usługi. Posiadający wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych uzyskanym między innymi jako Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy.

Od 2005 r. Rzeczoznawca zamówień publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.

Wyróżniony przez kapitułę Konkursu organizowanego przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kategorii „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, które po zdaniu egzaminu państwowego nadają tytuł zawodowy specjalista zamówień publicznych. Prowadzi webinaria z zakresu zamówień publicznych.

Przeszkolił m.in.: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Hydrobudowę Gdańsk, 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu, 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu oraz 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu.

Cena: 870 zł zw. VAT*/osoba

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wręczona uczestnikowi w dniu szkolenia.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom zlokalizowane jest na 10 piętrze budynku biurowego przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, w samym centrum Warszawy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Dworzec Centralny, Stacja SKM i WKD oraz Stacja Metra Centrum. Przy budynku znajdują się przystanki autobusowe oraz tramwajowe.
A: 109, 131, 160, 174, 227, 501, 504, 518, 519, 522, 525, 700
T: 7, 9, 10, 17, 22, 24, 33
Metro: Metro Centrum
SKM i WKD: Przystanek Warszawa Śródmieście
Pozostałe atuty lokalizacji to doskonałe połączenie z innymi częściami miasta, 5 minut spacerem do Dworca Centralnego, 20 minut jazdy samochodem od Lotniska Chopina.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Prawo zamówień publicznych dla początkujących

Czas trwania: 1 dzień
Harmonogram: 25 listopada 2022 r., godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom,
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, Warszawa

Comments are closed