Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Prawo zamówień publicznych – praktyka udzielania zamówień

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
 • Uzyskanie wiedzy nt. zasad przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.).
 • Pozyskanie praktycznych informacji jak interpretować i stosować nowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wskazanie elementów procedury trybu podstawowego, których niewłaściwe zastosowanie zagrożone jest odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • Uzyskanie informacji nt. praktyki prowadzenia negocjacji w procedurze trybu podstawowego.
 • Pozyskanie przykładowych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia związanych z trybem podstawowym oraz doborem kryteriów oceny ofert po nowelizacji Prawa zamówień publicznych dla trybu podstawowego.
 • Zaprezentowanie uczestnikom zmian jakie warto wprowadzić w regulaminach udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż 130.000 zł.
Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych informacji dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz przekazanie informacji o możliwych sposobach rozwiązywania problemów najczęściej występujących przy udzielaniu zamówień publicznych prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
A. Szacowanie wartości zamówień publicznych.
 1. Plan zamówień – wymogi formalne i praktyka sporządzania planu zamówień.
 2. Szacowanie wartości zamówień – metodyka postępowania ze względu na wartość i przedmiot zamówienia.
 3. Jak udokumentować należytą staranność oszacowania wartości zamówienia?
 4. Obowiązkowa analiza przed wszczęciem zamówienia – znaczenie dialogu z wykonawcą.
B. Zasady udzielania zamówień publicznych.
 1. Progi stosowania Prawa zamówień publicznych.
 2. Omówienie trybów udzielania zamówień publicznych określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.
 3. Najczęściej stosowany tryb udzielania zamówienia publicznego – tryb podstawowy dla zamówień klasycznych o wartości poniżej progów unijnych. Zakres stosowania trybu podstawowego.
 4. Zasady prowadzenia postępowania w nowo wprowadzanym trybie podstawowym (dotychczas przetarg nieograniczony):
  • Opis przedmiotu zamówienia.
   • Zasady opisu przedmiotu zamówienia, czyli jak spełnić wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych dokonując zakupu o pożądanej jakości.
   • Pojęcie ofert równoważnych i metody opisu równoważności przedmiotu zamówienia.
   • Czego nie wolno robić opisując przedmiot zamówienia – kazusy, przykłady naruszeń obowiązujących zasad opisu przedmiotu zamówienia.
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia – zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, ustalanie warunków udziału w przetargu oraz kryteriów oceny ofert. Zmiany w zakresie wadium w postępowaniu.
  • Publikacja ogłoszenia oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania.
  • Kontakty Zamawiającego z Wykonawcami – wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.
  • Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej.
  • Dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
  • Przesłanki obligatoryjne wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
  • Przesłanki fakultatywne wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
  • Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
  • Nowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu.
  • Udzielenie zamówienia publicznego / unieważnienie postępowania – przesłanki.
C. Kryteria oceny ofert.
 1. Skutki zmiany przepisów ustawy PZP w zakresie zasad ustalania kryteriów oceny ofert.
 2. Kiedy w praktyce udzielania zamówień cena może być jedynym kryterium oceny ofert.
 3. Jak ustalić i uzasadnić racjonalność wag (znaczenia) przyjętych kryteriów oceny ofert.
 4. Jak uniknąć zarzutu formułowania kryteriów pozornych w zamówieniach publicznych.
D. Umowa w sprawie zamówienia
 1. Umowy w nowym stanie prawnym: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie.
 2. Miarkowanie kar w umowie o wykonanie zamówienia publicznego – analiza struktury kar w umowach o zamówienie publiczne.

Marek Okniński

Marek Okniński – od 1995 r. zajmuje się udzielaniem zamówień publicznych, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego ale również w: jednostkach kultury, sportu, służby zdrowia, administracji państwowej oraz spółkach Skarbu Państwa. Autor komentarzy i porad z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych publikowanych między innymi w Dzienniku Gazecie Prawnej, Serwisie Administracyjno – Samorządowym, wydawnictwach Gazety Wyborczej (portal Komunikaty.pl.). Prowadzi wykłady z zakresu zamówień publicznych między innymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (między innymi dla logistyków i zakupowców), Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym (SWPS) w Warszawie. Posiada doświadczenie we wdrażania elektronicznych procedur zakupowych pod Prawem zamówień publicznych. Między innymi wdrażał procedury elektronicznych zamówień publicznych w zakresie aukcji elektronicznej w jednostkach podległych Miastu Stołecznemu Warszawa a w szczególności Urzędu m. st. Warszawy. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, które po zdaniu egzaminu państwowego nadają tytuł zawodowy specjalista zamówień publicznych. Prowadzi webinaria z zakresu zamówień publicznych. Audytor współpracujący z Biurem Kontroli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych przez jednostki kultury. Pełnomocnik przed Krajową Izba Odwoławczą w kilkunastu sprawach rocznie dotyczących w szczególności zamówień na roboty budowlane i usługi. Posiadający wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych uzyskanym między innymi jako Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy. Od 2005 r. Rzeczoznawca zamówień publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. Wyróżniony przez kapitułę Konkursu organizowanego przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kategorii „Nowe podejście do zamówień publicznych”.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat nadesłane na adres e-mail uczestnika.

Płatność na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. Faktura będzie wysłana na adres e-mail uczestnika.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Prawo zamówień publicznych – praktyka udzielania zamówień

  Czas trwania: 1 dzień
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta

  Comments are closed