Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Umowy o zamówienie publiczne

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Przedstawienie uczestnikom szkolenia praktycznych informacji związanych z zasadami kształtowania umów o zamówienie publiczne.

Zwiększenie praktycznej wiedzy nt. stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i możliwych interpretacji obowiązujących przepisów w związku z postanowieniami zawartymi w umowach o wykonanie zamówienia publicznego.

1. Umowa jako czynność prawna.

2. Sposoby zawierania umów (forma pisemna, e-mailowa, akt notarialny, notarialne poświadczenie podpisu).

3. Wzór umowy czy istotne postanowienia umowy – czyli co i kiedy lepsze dla zamawiającego?

4. Zasada swobody zawierania umów, pułapki tkwiące w narzucaniu treści umowy przez zamawiającego, bez uwzględniania interesu wykonawcy.

5. Okres na jaki można i warto zawrzeć umowę w zależności od przedmiotu zamówienia.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – czyli kiedy warto żądać zabezpieczenia.

7. Zaliczki – czyli kiedy można i kiedy warto wprowadzić do umowy zaliczkowy sposób rozliczeń z wykonawcą.

8. Zapisy w treści umowy dotyczące gwarancji, rękojmi – przykłady zapisów.

9. Rozliczenie kosztorysowe a rozliczenie ryczałtowe – kiedy warto stosować, korzyści i zagrożenia.

10. Zasady zmiany umowy o zamówienie publiczne np w zakresie terminu wykonania umowy lub jej przedmiotu, zlecania zamówień dodatkowych.

11. Zamówienia „wewnętrzne” (in house) a zamówienia publiczne.

12. Dopuszczalność zawarcia umowy przedwstępnej, porozumień przed umownych w sytuacji gdy zamawiającym jest podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

13. Jawność umów – czy można ograniczyć zasadę jawności.

14. Czy można zmieniać wykonawcę umowy o zamówienie publiczne – kazusy dotyczące np. śmierci wykonawcy.

15. Kiedy można zawierać umowę z wykonawcą zamówienia publicznego ze wsteczną mocą obowiązywania.

16. Nazwy własne w zamówieniach publicznych a zapisy umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

17. Asymetria praw i obowiązków stron umowy o zamówienie publiczne w świetle orzecznictwa KIO.

18. Odstąpienie od umowy o zamówienie publiczne:

 • pojęcie interesu publicznego,
 • dopuszczalność częściowego wypowiedzenia umowy,
 • rozwiązanie umowy,
 • dopuszczalność odstąpienia lub wypowiedzenia umowy na podstawie przepisów odrębnych.

19. Nieważność umowy o zamówienie publiczne:

 • podstawy unieważnienia umowy,
 • nieważność umowy na podstawie przepisów odrębnych,
 • uprawnienie do stwierdzenia nieważności umowy.

20. Znaczenie prawidłowego zawierania umów o zamówienie publiczne dla kwalifikowalności wydatku do zwrotu z budżetu UE.

21. Przykłady z praktyki realizacji umów o zamówienie publiczne zawieranych przez beneficjentów projektów współfinansowanych z środków Polityki Spójności, w tym przykłady okoliczności (stanu faktycznego) uznanych za podstawę zastosowania korekt finansowych.

22. Konsekwencje naruszenia przez beneficjentów funduszy unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych w zakresie związanym z zapisami umów o wykonanie zamówienia publicznego.

Interaktywne zajęcia w formie wykładu prowadzonego na podstawie prezentacji i materiałów dydaktycznych przekazanych uczestnikom szkolenia, wzbudzanie aktywnej postawy uczestników poprzez motywowanie do dyskusji, odpowiedzi na pytania uczestników.

Marek Okniński

Praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach kultury, sportu, służby zdrowia, administracji państwowej oraz spółkach skarbu państwa. Autor komentarzy i porad dotyczących stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, publikowanych między innymi w Dzienniku Gazecie Prawnej. Prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Politechnice Lubelskiej.

Członek komisji przetargowych m.in. w postępowaniach o zamówienia publiczne dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie, rozbudowy stadionu Legii Warszawa, budowy Muzeum Historii Polski, budowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Narodowego w Szczecinie i szeregu innych inwestycji na terenie kraju. Konsultant w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych przez zamawiających sektorowych np. PGNiG S.A. i spółek z grupy PGNiG.

Pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą w kilkunastu sprawach rocznie, dotyczących w szczególności zamówień na roboty budowlane i usługi. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych, uzyskane między innymi jako Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. (spółka Skarbu Państwa działająca w imieniu Ministerstwa Sportu i Turystyki przy budowie Stadionu Narodowego). Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych przy wspólnym projekcie budowy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Historii Polski w Warszawie.
Posiada doświadczenie w zakresie kontroli prawidłowości udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE oraz sporządzania opinii w zakresie korekt finansowych z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, które po zdaniu egzaminu państwowego nadają tytuł zawodowy specjalista zamówień publicznych. Przeszkolił m.in.: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Hydrobudowę Gdańsk, 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu, 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu oraz 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.

Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Umowy o zamówienie publiczne

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed