Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Wystąpienia publiczne – warsztaty z kamerą, sztuka komunikacji i budowanie wizerunku dla przedstawicieli sektora publicznego

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie jest skierowane do rzeczników prasowych, a także do osób pełniących funkcje publiczne np. sędzia, prezydent, burmistrz, starosta, wójt, sekretarz, radny oraz do pracowników, którzy są odpowiedzialni za kontakty z mediami, dialog społeczny, promocję urzędu i budowanie wizerunku.
Uczestnicy będą trenowali publiczne prezentowanie swoich poglądów do interesantów, wyborców oraz mediów.Zwiększą i przećwiczą swoje umiejętności perswazyjne. Warsztaty mają na celu zwiększenie skuteczności budowania swojego wizerunku jako przedstawiciela administracji publicznej. Uczestnicy dowiedzą się za pomocą jakich narzędzi mogą zwiększyć wiarygodność. Nauczą się jak radzić sobie z trudnymi pytaniami. Uczestnicy nabędą wiedzę jak rozpoznawać i efektywnie komunikować się z osobami o różnych typach osobowości, ale także będą mieli możliwość poznać silne strony swojej osobowości w oparciu o test TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.
 • umiejętność publicznego prezentowania swoich poglądów w mediach,
 • lepsze radzenie sobie z trudnymi pytaniami zadawanymi przez dziennikarzy,
 • zwiększanie umiejętności perswazyjnych,
 • umiejętność udzielania wywiadów,
 • skuteczne zmniejszanie tremy,
 • umiejętność odmiennego przygotowania i poprowadzenia wystąpień dla telewizji, radia, internetu itp.,
 • techniki współpracy z mediami drukowanymi,
 • umiejętność pisania skutecznych informacji prasowych,
 • organizacja i prowadzenie konferencji prasowych,
 • umiejętność korzystania z technik przydatnych do kreowania wizerunku osoby podczas wystąpień publicznych,
 • komunikowanie się z dziennikarzami o różnych typach osobowości,
 • umiejętność świadomego zarządzania emocjami.
 • wykład interaktywny,
 • warsztat z kamerą,
 • dyskusja moderowana,
 • odgrywanie ról,
 • testy autodiagnostyczne.

1. Budowanie wiarygodnego wizerunku osobistego.

 • Badanie i analiza indywidualnego wizerunku medialnego.
 • Opracowanie koncepcji docelowej wizerunku.
 • Ubiór, kolorystyka, znaczenie detali ubioru w wizerunku.
 • Jak pracować nad charyzmą.

2. Tworzenie pozytywnego wizerunku instytucji.

 • Tworzenie pozytywnego wizerunku instytucji (sposoby reakcji na zarzuty, kampanie negatywne, rankingi, sposoby na chwalenie się sukcesami).
 • Rola urzędnika w budowaniu prestiżu urzędu i wizerunku administracji publicznej w społeczeństwie.
 • Kompetentny urzędnik – cechy profesjonalisty.
 • Urzędnik przyjazny petentowi.
 • „Otwartość” na interesanta.

3. Komunikacja z interesantem.

 • Efektywna analiza potrzeb interesanta.
 • Praca z nieświadomością interesanta – omijanie negatywnego nastawienia.
 • Efektywne wykorzystywanie narzędzi komunikacji.

4. Doskonalenie retoryki, kształtowanie sprawności wypowiedzi.

 • Tajemnice udanego przemówienia.
 • Pierwsze wrażenie.
 • Zachowania językowe i figury retoryczne pozwalające na utrwalenie pozytywnego wizerunku mówcy.
 • Porozumienie z odbiorcami – stymulowanie aktywnego odbioru wypowiedzi.
 • Atrakcyjność wypowiedzi.
 • Jasność, precyzja i płynność wypowiedzi.

5. Skuteczna komunikacja z mediami.

 • Kształtowanie werbalnych i pozawerbalnych aspektów komunikowania się.
 • Mimika twarzy, gesty i sygnały mowy ciała.
 • Dostrajanie języka wypowiedzi do audytorium.
 • Jak przełamywać bariery komunikacyjne?
 • Gesty wzmacniające i sugerujące.

6. Kultura słowa – komunikacja werbalna w mediach.

 • Kultura dyskusji, wypowiedzi.
 • Język rozmówcy.
 • Wykorzystanie walorów językowych.
 • Tempo, intonacja, siła, akcentowanie.
 • Jak reagować na: gafy, wpadki, przejęzyczenia.
 • Sztuka aktywnego słuchania.
 • Kiedy prawdomówność oznacza brak taktu?
 • Jak prawić i przyjmować komplementy.

7. Kultura gestu – mediowa komunikacja niewerbalna.

 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych.
 • Typy uścisków dłoni i ich znaczenie.
 • Jak uniknąć gafy?
 • Znaczenie kontaktu wzrokowego.
 • Gesty i ich znaczenie.

8. Trening asertywności.

 • Istota i zasady asertywności i prawa asertywności w sytuacjach zawodowych.
 • Asertywność wobec autorytetów i przełożonych.
 • Asertywność wobec podwładnych.
 • Asertywność w sytuacjach trudnych i z trudnymi partnerami.
 • Konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu.
 • Asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy).

9. Jak zachować postawę asertywną w kontakcie z rozmówcą?

 • Asertywne odmawianie i proszenie.
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie” proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania.
 • Kulturalne upominanie klienta.
 • Przekazywanie klientowi złych wiadomości.
 • Korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej.
 • Zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach.
 • Asertywne reagowanie na krytykę ze strony klientów – zasady.
 • Jak reagować na propozycje korupcyjne?
 • Jak reagować na nieprawdziwe zarzuty klienta?
 • Jak reagować na aluzje i utrudnianie działań?
 • Korzystanie z doświadczeń płynących z przeżytych sytuacji trudnych z klientami.
 • Wykorzystanie sytuacji niezadowolenia jako okazji do świadczenia usługi doradczej.
 • Proponowanie rozwiązań w przekonujący sposób; uświadamianie klientowi zaangażowania i profesjonalizmu własnej organizacji.
 • Skuteczne radzenie sobie z trudnymi zachowaniami klientów, np. jak dojść do porozumienia z klientem antagonistą?
 • Klient zdenerwowany – przydatne zwroty i schemat reagowania; przyjmowanie skarg i reklamacji klientów, itp.

10. Asertywność w praktyce.

 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących?
  • obszary trudności w odmawianiu,
  • jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie?
 • Asertywne wyrażanie próśb:
  • dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
  • jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu:
  • kiedy warto wypowiadać krytykę?
  • problemy z przyjmowaniem krytyki,
  • co robić z nie konstruktywną krytyką?
  • oddzielenie opinii od faktów.
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych.
  • jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
  • typowe błędy w wyrażaniu opinii,
  • jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
  • komunikaty JA i komunikaty TY,
  • metody ustanawiania konstruktywnych relacji,
  • hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji,
  • asertywna obrona przed gniewem i agresją.
 • Asertywna informacja zwrotna:
  • NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ),
  • UFO – ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie,
  • FUKO – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania,
  • FUO + 2K – zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt,
  • FUKOZ – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze.

11. Współpraca z mediami w praktyce.

 • Media jako narzędzie do budowania wizerunku urzędu.
 • Współpraca z mediami.
 • Specyfika wystąpień telewizyjnych.
 • Specyfika wystąpień radiowych.
 • Specyfika współpracy z mediami drukowanymi.
 • Jak budować dobre relacje z dziennikarzami?
 • Internet – nowe możliwości public relations.
 • Wykorzystanie Internetu i nowoczesnych technologii w kontaktach z mediami.
 • Techniki perswazyjne.

12. Wzbudzanie i podtrzymywanie zainteresowania poprzez informacje prasowe.

 • Rodzaje informacji prasowych.
 • Charakterystyka informacji prasowych.

13. Profesjonalne wystąpienia publiczne – praca z kamerą.

14. Profesjonalne nagranie radiowe.

15. Idealna prezentacja i wystąpienie medialne.

 • Fundamentalne zasady prezentacji i autoprezentacji:
  • rola prezentera, jego przekonania i umiejętności,
  • psychologiczny efekt początku i końca,
  • świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji,
  • spójność – zgodność tego, co mówimy z tym jak mówimy,
  • strategia zachowań wzmacniających uwagę i budujących dobry kontakt,
  • świadome wprowadzenie elementów wspomagających wystąpienia publiczne,
  • kontakt z publicznością,
  • czynniki zapewniające uwagę, zainteresowanie i zrozumienie,
  • techniki mówienia i słuchania podczas prezentacji.
 • Konferencje prasowe:
  • jak zorganizować doskonałą konferencję prasową?
  • określenie powodów organizacji i wytyczenie celów,
  • zaplanowanie budżetu,
  • opracowanie materiałów prasowych,

16. Trenowanie psychofizycznych predyspozycji wystąpień medialnych – ćwiczenia warsztatowe przy użyciu kamery.

 • Trening – gesty wzmacniające i sugerujące w komunikacji niewerbalnej.

17. Ocena zachowania.

 • Tempo mówienia, wykorzystywanie pauz i natężenie głosu.
 • Kontakt wzrokowy z audytorium.
 • Postawa ciała, gestykulacja, dynamika – ruch.
 • Zwracanie się do słuchaczy.
 • Pewność wypowiedzi.
 • Przejawiany entuzjazm i zaangażowanie.

18. Ocena przekazywania treści.

 • Zwięzłość wypowiedzi i struktura prezentacji.
 • Logika prezentacji i dobór argumentów.
 • Obrazowe stosowanie przykładów.
 • Język.
 • Wykorzystanie sprzętu.

19. Personal branding a portale społecznościowe.

 • Social media a kreowanie wizerunku.
 • Przykłady serwisów społecznościowych – czym się różnią i dlaczego?
 • Integracja marki własnej i instytucji oraz destynacji.
 • Jak mnie widzą czyli mój wizerunek w sieci.

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Szczecinie oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława, Sąd Rejonowy w Zamościu, Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku i wielu innych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Wystąpienia publiczne – warsztaty z kamerą, sztuka komunikacji i budowanie wizerunku dla przedstawicieli sektora publicznego

  Czas trwania: 3 dni
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed