Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Zamówienia badawczo – rozwojowe a wymogi i ograniczenia wynikające z RODO

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

I. Zamówienia badawczo – rozwojowe w ustawie prawo zamówień publicznych.

 1. Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych dla zamawiania usług w zakresie badań naukowych.
  • Szczegółowe omówienie przesłanki art. 4 ust. 3 lit. e) ustawy Prawo zamówień publicznych – aktualny stan prawny.
   • Wyjaśnienie podstawowych pojęć.
   • Kontrowersje w wykładni przepisu.
   • Usługi a dostawy niezbędne dla realizacji badań naukowych.
   • Kiedy mogę odstąpić od stosowania ustawy? – analiza przesłanek dopuszczalności.
   • Zakres przedmiotowy wyłączenia – jakiego rodzaju działania składające się na badanie naukowe są objęte wyłączeniem.
 2. Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych dla zamawiania usług, dostaw i robót budowlanych na potrzeby badań naukowych o wartości mniejszej niż progi unijne – szczegółowe omówienie przesłanki z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  • Wyjaśnienie podstawowych pojęć – praca badawcza, praca naukowa, praca eksperymentalna, praca rozwojowa.
  • Zakres stosowania przepisu.
  • Kontrowersje związane z możliwościami jego szerszego stosowania w kontekście zgodności z prawem Unii Europejskiej.
  • Prawidłowe szacowanie wartości zamówień udzielanych w oparciu o „wyłączenia krajowe”.
  • Problem zamówień udzielanych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – ryzyka i ich konsekwencje.
 3. Sposób udzielania zamówień na usługi objęte wyłączeniem obu podstawach.
  • Umowy finansowane ze środków UE i „krajowych”, czy jest między nimi różnica?
  • Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert – wskazanie możliwości do wykorzystania przez zamawiającego.
  • Wyłączenie z art. 4 pkt 3 lit e) oraz wyłączenie krajowe – podobieństwa i różnice.
  • Procedura określona w ustawie o zasadach finansowania nauki.
  • Sposób udzielenia zamówienia na badania naukowe objęte wyłączeniem z art. 4 pkt 3 lit e ustawy Prawo zamówień publicznych – zagadnienia praktyczne.

II. RODO a zamawianie usług z zakresu badań i rozwoju.

 1. Pojęcie Administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
 2. Właściwe przypisanie ról – kto jest Administratorem danych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a kto na etapie realizacji badania?
 3. Zlecanie realizacji terenowej fazy badań społecznych a właściwe określenie roli wykonawcy i zamawiającego z perspektywy RODO.
 4. Wymogi, jakie w świetle RODO powinien spełnić wykonawca badania.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych respondenta.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w badaniach podłużnych. Jak zabezpieczyć zgodny z prawem powrót do respondenta?
 7. Zabezpieczenie danych – anonimizacja, pseudonimizacja danych.
 8. Obowiązek informacyjny – kto i w jaki sposób powinien go wypełnić?
 9. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych.
  • Zasada legalności.
  • Zasada celowości.
  • Zasada minimalizacji danych.
  • Zasada ograniczenia przechowywania.
 10. Prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymogów RODO.
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady z praktyki. Przedstawione zostaną propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Zamówienia badawczo – rozwojowe a wymogi i ograniczenia wynikające z RODO

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed