Zamówienia poniżej 30 000 euro i inne zamówienia wyłączone spod obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Omówienie zasad planowania i udzielania zamówień nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zasad wydatkowania środków w ramach projektów finansowanych z UE.
 1. Zamówienia poniżej 30 000 euro a inne zamówienia wyłączone spod stosowania prawa zamówień publicznych.
 2. Wyłączenie obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do zakupów o wartości poniżej 30 000 euro.
 3. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia – jak uniknąć zarzutu podziału zamówienia na części w celu ominięcia obowiązku stosowania przepisów ustawy.
 4. Dokonywanie zakupów bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień o wartości większej niż 30 000 euro.
 5. Przepisy regulujące proces wyboru wykonawcy w przypadku zamówień poniżej o wartości poniżej 30 000 euro oraz innych zamówień wyłączonych.
 6. Przypadek szczególny – udzielenie zamówień na podstawie art. 4d na przykładzie procedury obowiązującej dla art. 4d ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
 7. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE a możliwości odstąpienia od stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 8. Organizacja procesu dokonywania zakupów o wartości poniżej 30 000 euro w jednostce.
  • Zasady wydatkowania środków publicznych – efektywność, oszczędność, terminowość.
  • Problem organizacji procesu dokonywania małych zamówień – czy konieczne jest tworzenie regulaminu ich udzielania.
  • Zasady tworzenia regulaminu udzielania małych zamówień.
  • Jak dalece należy formalizować proces udzielania małych zamówień.
  • Przykładowe postanowienia regulaminu udzielania małych zamówień.
  • Czy konieczna jest pisemność postępowania.
  • Procedura wyboru wykonawcy.
 9. Dokumentowanie wyboru wykonawcy.
 10. Propozycje postanowień regulaminu dokonywania zakupów o wartości poniżej 30 000 euro i regulaminu dotyczącego innych zamówień wyłączonych.
 11. Dokonywanie zmian umów dotyczących małych zamówień:
  • Różnice pomiędzy umową w sprawie zamówienia publicznego udzielonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych a umową o wykonanie małego zamówienia?
  • Zmiany innych umów zawartych w wyniku stosowania wyłączeń od obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 12. Obowiązki sprawozdawcze – ewidencja małych zamówień oraz ewidencja innych zamówień wyłączonych.
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady z praktyki. Przedstawione zostaną propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników.

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, prowadzący kancelarię radcy prawnego (www.pw-kancelaria.pl). Właściciel Serwisu Zamówień Publicznych www.kio-odwolania.pl. Od ponad 10 lat zajmujący się problematyką zamówień publicznych, posiadający doświadczenie w pracy zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających. Były ekspert z listy Ministra Gospodarki ds. kontroli zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Obsługiwał w zakresie zamówień publicznych przygotowania Polski do Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju, w tym także prowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na terenie Chin. W latach 2010-2015 zarządzał działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będącym jednocześnie projektem naukowo – badawczym. Prowadził w charakterze eksperta zewnętrznego zajęcia z tematu „Udzielanie zamówień zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dla beneficjentów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”.

4900 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 4900 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


Zamówienia poniżej 30 000 euro i inne zamówienia wyłączone spod obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

Comments are closed