Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – szkolenie dla przedstawicieli resortu obrony narodowej

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zapoznanie uczestników z zakresem zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych obowiązujących od 28 lipca 2016 roku.
» Uzyskanie informacji na temat zakresu działań organizacyjnych, koniecznych do wprowadzenia przez zamawiających, w związku z zakresem zmian w przepisach Prawa zamówień publicznych.

» Nabycie wiedzy dot. wpływu zmienianych przepisów na praktykę udzielania zamówień publicznych.

» Pozyskanie praktycznych informacji jak interpretować i stosować nowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych, nowe wyłączenia w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych.

2. Zmiana zasad udzielania zamówień o wartości poniżej 30.000 €.

3. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia i obowiązkowego sporządzania planów zamówień – publikacja planu zamówień na stronie zamawiającego.

4. Jak nie naruszyć zakazu łączenia zamówień.

5. Elektronizacja zamówień publicznych po nowelizacji oraz zakres obowiązkowego wprowadzenia komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, jak się przygotować w okresie przejściowym do nowych obowiązków w zakresie komunikacji z wykonawcami.

6. Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie uwzględniania w zamówieniach publicznych przepisów dot. prawa pracy, prawa ochrony środowiska.

7. Zmiana zasad ustalania warunków udziału w przetargu oraz nowe przesłanki obligatoryjne i fakultatywne wykluczenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne.

8. Nowe pojęcie – kryteria selekcji – kiedy i jak stosować.

9. Zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych (rewolucja w negocjacjach z ogłoszeniem, zmiany w zakresie zamówienia z wolnej ręki, nowe terminy prowadzenia postępowań przetargowych, nowe okoliczności umożliwiające skrócenie terminów prowadzenia przetargu nieograniczonego, nowy tryb udzielenia zamówienia publicznego – partnerstwo innowacyjne).

10. Zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane, usługi np. sprzątania, zakup np. środków żywnościowych – dyskusja.

11. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – praktyczne zastosowanie. Czym jest JEDZ?

12. Zmiany w zakresie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego.

13. Kryteria oceny ofert – nowy poziom kryterium ceny i zasady jego uzasadnienia. Pozacenowe kryteria oceny ofert – przykłady.

14. Zmiany w zakresie przygotowania ogłoszenia o postępowaniu na przykładzie przetargu nieograniczonego.

15. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wzór w zakresie robót budowlanych oraz dostaw/usług) – omówienie/dyskusja nt zapisów wynikających z nowych przepisów ustawy PZP.

16. Zmiana zasad wyboru najkorzystniejszej oferty, procedura odwrócona oceny – kiedy warto stosować (korzyści i ryzyka).

17. Nowe przesłanki i możliwości zmian istotnych zmian postanowień zawartej umowy.

18. Środki ochrony prawnej w postępowaniach prowadzonych po nowelizacji, rozszerzenie okoliczności wniesienia odwołania.

Marek Okniński

Praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach kultury, sportu, służby zdrowia, administracji państwowej oraz spółkach skarbu państwa. Autor komentarzy i porad dotyczących stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, publikowanych między innymi w Dzienniku Gazecie Prawnej. Prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Politechnice Lubelskiej.

Członek komisji przetargowych m.in. w postępowaniach o zamówienia publiczne dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie, rozbudowy stadionu Legii Warszawa, budowy Muzeum Historii Polski, budowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Narodowego w Szczecinie i szeregu innych inwestycji na terenie kraju. Konsultant w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych przez zamawiających sektorowych np. PGNiG S.A. i spółek z grupy PGNiG.

Pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą w kilkunastu sprawach rocznie, dotyczących w szczególności zamówień na roboty budowlane i usługi. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych, uzyskane między innymi jako Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. (spółka Skarbu Państwa działająca w imieniu Ministerstwa Sportu i Turystyki przy budowie Stadionu Narodowego). Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych przy wspólnym projekcie budowy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Posiada doświadczenie w zakresie kontroli prawidłowości udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE oraz sporządzania opinii w zakresie korekt finansowych z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, które po zdaniu egzaminu państwowego nadają tytuł zawodowy specjalista zamówień publicznych. Przeszkolił m.in.: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Hydrobudowę Gdańsk, 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu, 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu oraz 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu.

Wykład, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
  – szkolenie dla przedstawicieli resortu obrony narodowej.

  Czas trwania: 2 dni

  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed