Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Zamówienia publiczne na roboty budowlane i dokumentację projektową

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Wykład, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

1. System zamówień publicznych w Polsce. Najważniejsze akty prawne dotyczące zamówień na roboty budowlane.

2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Definicja obiektu budowlanego i robót budowlanych;
 • Zasady prawidłowego określenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego na roboty budowlane, problematyka kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie;
 • Progi kwotowe stosowania ustawy Pzp dla zamówień na roboty budowlane;
 • Łączenie i dzielenie zamówienia na części, zamówienia mieszane, zaniżania wartości zamówienia – obowiązki i ograniczenia po stronie zamawiającego;
 • Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie powołania zespołu do nadzoru realizacji zamówienia;
 • Najczęściej stosowane tryby udzielania zamówień na roboty budowlane.

3. Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej: zakres stosowania ustawy PZP, tryby wyboru, wartość i zakres zamówienia, prawa autorskich oraz odpowiedzialności za błędy w dokumentacji projektowej.

4. Wybór Inspektora Nadzoru: zakres stosowania ustawy PZP, tryby wyboru, wartość i zakres, zamówienia, odpowiedzialność Inspektora Nadzoru.

5. Wybór Inwestora Zastępczego: zakres stosowania ustawy PZP, tryby wyboru, wartość i zakres zamówienia, odpowiedzialność Inwestora Zastępczego.

6. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane:

 • Dokumentacja projektowa: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz program funkcjonalno-użytkowy;
 • Problematyka stosowania znaków towarowych, nazw producentów oraz patentów przy opisie materiałów, urządzeń i technologii – w świetle ustawy PZP oraz zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
 • Budowa w formule „zaprojektuj i zbuduj” – zalety i wady;
 • Klauzule społeczne w zamówieniach na roboty budowlane.

7. Rodzaje wynagrodzeń przy zamówieniach na roboty budowlane:

 • Wynagrodzenie ryczałtowe;
 • Wynagrodzenie kosztorysowe;
 • Znaczenie kosztorysu ofertowego przy rozliczeniu ryczałtowym i kosztorysowym.

8. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane:

 • Spełniania warunków udziału w postępowaniu – wymagane dokumenty i oświadczenia;
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – tzw. „konsorcjum firm”;
 • Poleganie na zasobach i potencjale podmiotów trzecich;
 • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w przetargu.

9. Kryteria oceny ofert w postępowaniach na roboty budowlane, ich znaczenie oraz opis.

10. Podwykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

11. Umowy w zamówieniach na roboty budowlane:

 • Istotne postanowienia umów;
 • Obowiązkowe klauzule waloryzacyjne dotyczące podatków i kosztów pracy;
 • Zasady udzielania i rozliczania zaliczek wykonawcom;
 • Umowy i rozliczenia z podwykonawcami robót budowlanych;
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
 • Zasady dokonywania zmian umowy zgodnie z ustawą PZP.

12. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane oraz problematyka robót zamiennych.

Leszek Chmielewski

Radca prawny Leszek Chmielewski – ekspert prawa zamówień publicznych.Od ponad 14-stu lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i kompleksowej obsłudze prawnej. Prowadził obsługę prawną procesów inwestycyjnych i zakupowych o wielomilionowych wartościach. Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych Studiów Europejskich przy Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta UMK w Toruniu.

Świadczy obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych różnych branż, w tym branży informatycznej, energetycznej, budowlanej, medycznej, transportowej, usług komunalnych. Pracował na rzecz jednej z największych w Polsce grup kapitałowych z branży informatycznej Sygnity S.A. (dawny ComputerLand S.A.), kompleksowo doradzając spółce w zakresie prawa zamówień publicznych oraz reprezentując jako wykonawcę w licznych sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Świadczy obsługę prawą również na rzecz licznych Zamawiających, m.in.: jednostek administracji samorządowej, szpitali i instytutów medycznych, Sądu Okręgowego i sądów rejonowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Brał udział w udzieleniu licznych zamówień publicznych, wielokrotnie przewodniczył komisjom przetargowym, zajmował się nadzorowaniem całości prowadzonych postępowań przetargowych kierując wydziałem zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia prawne w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych. Obecnie świadczy obsługę prawną Zamawiających oraz Wykonawców w ramach własnej kancelarii prawnej. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oraz umożliwiające zapoznanie się z dokumentacją niejawną w przetargach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Zamówienia publiczne na roboty budowlane i dokumentację projektową

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed