Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Zamówienia publiczne w praktyce pracy wójta/burmistrza/prezydenta

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Szef jednostki samorządu terytorialnego jako kierownik zamawiającego.

2. Bezpieczny i prawidłowy nadzór nad pracą działu zamówień publicznych.

3. Uprawnienia i obowiązki kierownika zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4. Delegowanie uprawnień.

 • a. Zakres delegacji i jej forma.
 • b. Delegowanie uprawnień a odpowiedzialność kierownika zamawiającego.

5. Zewnętrzne usługi doradcze, czyli tzw. pomocnicze działania zakupowe.

 • a. Pomoc zewnętrzna a przepisy prawa zamówień publicznych.
 • b. Odpowiedzialność doradców.
 • c. Umowa z doradcą – na co zwracać uwagę?

6. Komisja przetargowa i inne osoby zaangażowane w proces udzielania zamówienia.

 • a. Rola komisji przetargowej.
 • b. Relacja pomiędzy komisją przetargową a kierownikiem jednostki.
 • c. Biegły w postępowaniu o udzielenie zamówienia – kiedy i w jakim celu powoływać. Odpowiedzialność biegłego.
 • d. Dokumentowanie prac komisji.

7. Tworzenie planów zamówień publicznych przez dział zamówień i ich akceptacja przez kierownika zamawiającego.

 • a. Podstawowe zasady łączenia i dzielenia zamówień – o co pytać i na co zwracać uwagę.
 • b. Znaczenie planu dla prawidłowej pracy jednostki.
 • c. Konsekwencje prawne przyjęcia planu.
 • d. Zmiany planu zamówień publicznych.

8. Ogłaszanie postępowań a dostępność środków w budżecie – kiedy można ogłosić postępowanie bez wystarczającego zabezpieczenia środków w stosunku do jego wartości szacunkowej?

9. Efektywne dokonywanie rozstrzygnięć w postępowaniu:

 • a. Wybór oferty, wykluczenia i odrzucenia – konieczność należytego uzasadnienia. Na co zwracać uwagę.
 • b. Jak bronić się przed ofertami niewiarygodnymi?
  • Efektywne odrzucenie oferty z ceną rażąco niską.
  • Oferta stanowiąca czyn nieuczciwej konkurencji.
 • c. Wykonawca wnosi odwołanie do Prezesa KIO, co robić?
  • Analiza zasadności odwołania.
  • Uwzględnienie odwołania jako środek obrony interesu zamawiającego.
  • Co z kosztami sprawy i kto je ponosi?

10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego – zawarcie i jej modyfikacje.

 • a. Forma umowy i błędy zamawiających.
 • b. Aneksowanie umów jako narzędzie elastycznego zarządzania kontraktem.
 • c. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i możliwość jej zmian.
  • Które elementy umowy mogą podlegać zmianom?
  • Zmiany o istotnym charakterze istotnym.
  • Zamówienia uzupełniające.
 • d. Problem odpowiedzialności zamawiającego i jego kierownika za naruszenie zasad dokonywania zmian w umowach.

11. Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w jednostce i współpraca z organami kontrolnymi.

 • a. Przygotowanie dokumentacji do kontroli.
 • b. Informowanie kontrolujących i udzielanie wyjaśnień.
 • c. Informacja pokontrolna – jak odnieść się do zarzutów kontroli, czy kontrolujący ma rację?
Wykład, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Zamówienia publiczne w praktyce pracy wójta/burmistrza/prezydenta

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed