Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Zamówienia publiczne w praktyce pracy wójta/burmistrza/prezydenta

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Szef jednostki samorządu terytorialnego jako kierownik zamawiającego.

2. Bezpieczny i prawidłowy nadzór nad pracą działu zamówień publicznych.

3. Uprawnienia i obowiązki kierownika zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4. Delegowanie uprawnień.

 • a. Zakres delegacji i jej forma.
 • b. Delegowanie uprawnień a odpowiedzialność kierownika zamawiającego.

5. Zewnętrzne usługi doradcze, czyli tzw. pomocnicze działania zakupowe.

 • a. Pomoc zewnętrzna a przepisy prawa zamówień publicznych.
 • b. Odpowiedzialność doradców.
 • c. Umowa z doradcą – na co zwracać uwagę?

6. Komisja przetargowa i inne osoby zaangażowane w proces udzielania zamówienia.

 • a. Rola komisji przetargowej.
 • b. Relacja pomiędzy komisją przetargową a kierownikiem jednostki.
 • c. Biegły w postępowaniu o udzielenie zamówienia – kiedy i w jakim celu powoływać. Odpowiedzialność biegłego.
 • d. Dokumentowanie prac komisji.

7. Tworzenie planów zamówień publicznych przez dział zamówień i ich akceptacja przez kierownika zamawiającego.

 • a. Podstawowe zasady łączenia i dzielenia zamówień – o co pytać i na co zwracać uwagę.
 • b. Znaczenie planu dla prawidłowej pracy jednostki.
 • c. Konsekwencje prawne przyjęcia planu.
 • d. Zmiany planu zamówień publicznych.

8. Ogłaszanie postępowań a dostępność środków w budżecie – kiedy można ogłosić postępowanie bez wystarczającego zabezpieczenia środków w stosunku do jego wartości szacunkowej?

9. Efektywne dokonywanie rozstrzygnięć w postępowaniu:

 • a. Wybór oferty, wykluczenia i odrzucenia – konieczność należytego uzasadnienia. Na co zwracać uwagę.
 • b. Jak bronić się przed ofertami niewiarygodnymi?
  • Efektywne odrzucenie oferty z ceną rażąco niską.
  • Oferta stanowiąca czyn nieuczciwej konkurencji.
 • c. Wykonawca wnosi odwołanie do Prezesa KIO, co robić?
  • Analiza zasadności odwołania.
  • Uwzględnienie odwołania jako środek obrony interesu zamawiającego.
  • Co z kosztami sprawy i kto je ponosi?

10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego – zawarcie i jej modyfikacje.

 • a. Forma umowy i błędy zamawiających.
 • b. Aneksowanie umów jako narzędzie elastycznego zarządzania kontraktem.
 • c. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i możliwość jej zmian.
  • Które elementy umowy mogą podlegać zmianom?
  • Zmiany o istotnym charakterze istotnym.
  • Zamówienia uzupełniające.
 • d. Problem odpowiedzialności zamawiającego i jego kierownika za naruszenie zasad dokonywania zmian w umowach.

11. Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w jednostce i współpraca z organami kontrolnymi.

 • a. Przygotowanie dokumentacji do kontroli.
 • b. Informowanie kontrolujących i udzielanie wyjaśnień.
 • c. Informacja pokontrolna – jak odnieść się do zarzutów kontroli, czy kontrolujący ma rację?
Wykład, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, prowadzący kancelarię radcy prawnego (www.pw-kancelaria.pl). Właściciel Serwisu Zamówień Publicznych www.kio-odwolania.pl

Od ponad 10 lat zajmujący się problematyką zamówień publicznych, posiadający doświadczenie w pracy zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających. Były ekspert z listy Ministra Gospodarki ds. kontroli zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013.

Obsługiwał w zakresie zamówień publicznych przygotowania Polski do Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju, w tym także prowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na terenie Chin.

W latach 2010-2015 zarządzał działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będącym jednocześnie projektem naukowo – badawczym.

Autor książek:

 • Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych (WoltersKluwer 2012), oraz
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych (Presscom 2010),

oraz kilkudziesięciu artykułów publikowanych na łamach Gazety Prawnej. Ponadto, od wielu lat współpracujący także z portalem www.zamowienia-publiczne.lex.pl

4900 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 4900 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


Zamówienia publiczne w praktyce pracy wójta/burmistrza/prezydenta

Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

Comments are closed