Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Zamówienia publiczne w projektach unijnych

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 i ich wpływ na proces udzielania zamówień publicznych

a. Podstawa prawna obowiązywania wytycznych.

b. Relacja pomiędzy Wytycznymi a przepisami o zamówieniach publicznych.

c. Specyficzna definicja „zamówienia publicznego” sformułowana w Wytycznych i jej konsekwencje dla beneficjentów.

d. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności jako dwa równorzędne sposoby udzielenia zamówień.

e. Kto stosuje „zasadę konkurencyjności” jako sposób udzielania zamówień?

f. Jak udzielać zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art. 4 ustawy pzp)?

g. podobieństwa i różnice w udzielaniu zamówień przez beneficjentów zobligowanych do stosowania ustawy Pzp i pozostałe podmioty.

h. Ogólne warunki udzielania i realizacji zamówień publicznych określone w Wytycznych i ich wpływ na proces udzielania i realizacji zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Pzp.

i. Dodatkowe zalecenia i rekomendacje dotyczące zamówień na dostawy i usługi:

  • Procedury wewnętrzne zamawiającego dotyczące udzielania i realizacji zamówień– obowiązek czy zalecenie?
  • Postępowania szczególnie ryzykowne.
  • Zamówienia udzielane przez beneficjentów posiadających oddziały/jednostki terenowe – scentralizowanie zamówień.
  • Szacowanie wartości zamówienia i dokumentowanie tego procesu.

j. Specyficzne szczegółowe wymagania Wytycznych w zakresie zamówień udzielanych na podstawie ustawy Pzp.

k. Zasada konkurencyjności jako obowiązkowy sposób udzielania zamówień wyłączonych spod reżimu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  • Kiedy można odstąpić od stosowania zasady konkurencyjności?
  • Procedura udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.
   » Szacowanie wartości zamówień.
    o Beneficjent zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.
    o Pozostali beneficjenci.
   » Zapytanie ofertowe i jego treść.
   » Ogłoszenie o zamówieniu – treść, miejsce publikacji, termin składania ofert.
   » Forma oferty.
   » Kryteria wykluczenia wykonawców.
   » Kryteria i zasady oceny ofert oraz formułowania warunków udziału w postępowaniu.
   » Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – treść, forma, zasady sporządzania.
   » Forma umowy i dopuszczalność dokonywania w niej zmian (aneksy).
   » Zamówienia uzupełniające i dodatkowe – dopuszczalność i zasady udzielania.

2. Korekty finansowe w nowej perspektywie.

a. Podstawa prawna obowiązywania korekt.

b. Zasady ich nakładania.

c. Problematyka obliczenia wysokości korekty.

3. Nowa dyrektywa zamówieniowa – 2014/24/UE i jej wdrożenie do polskiego porządku prawnego o udzielanie zamówień w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

4. Przegląd najbardziej ryzykownych z punktu widzenia ewentualnych korekt finansowych, czynności zamawiającego. Wnioski i doświadczenia z kontroli.

Wykład połączony z praktycznymi ćwiczeniami związanymi z problemami z zakresu zamówień publicznych w projektach unijnych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków UE w nowej perspektywie finansowej z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień w projektach zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Jak unikać niekwalifikowalności wydatków?

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed