Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Zamówienia z dziedziny nauki (badawczo – rozwojowe) w świetle opinii wydawanych przez Urząd Zamówień Publicznych oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

1. Opinia Urzędu Zamówień Publicznych – charakter, znaczenie, tryb wydawania.

2. Jak uzyskać opinię Urzędu Zamówień Publicznych?

3. Inne dostępne źródła wiedzy na temat zamówień z dziedziny nauki.

4. Wyłączenia od obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych:

 • Wyłączenie od obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie. art. 4 ust. 3 lit. e) ustawy.
  • Kiedy mogę odstąpić od stosowania ustawy? – analiza przesłanek dopuszczalności.
  • Zamówienia objęte wyłączeniem.
  • Kontrowersje w wykładni przepisu.
 • Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych dla zamawiania usług, dostaw i robót budowlanych na potrzeby badań naukowych o wartości mniejszej niż progi unijne – szczegółowe omówienie przesłanki. Tzw. wyłączenie krajowe – art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  • Wyjaśnienie podstawowych pojęć – praca badawcza, praca naukowa, praca eksperymentalna, praca rozwojowa.
  • Zakres stosowania przepisu.
  • Kontrowersje związane z możliwościami jego szerszego stosowania w kontekście zgodności z prawem Unii Europejskiej.
  • Prawidłowe szacowanie wartości zamówień udzielanych w oparciu o „wyłączenia krajowe”.
  • Problem zamówień udzielanych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – ryzyka i ich konsekwencje.

5. Przepisy proceduralne zawarte w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce regulujące procedurę udzielania zamówień wyłączonych na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

6. Korzystanie z wyłączeń a sytuacja podmiotu realizującego projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

7. Stosowanie ustawy Pzp – kwestie proceduralne istotne dla zamówień badawczo – rozwojowych.

 • Rola komisji przetargowej i zespołu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 • Konflikt interesów – obowiązki w zakresie składania oświadczeń. Problem uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego pracowników zamawiającego.

8. Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi i możliwość ich wykorzystania przy prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych.

 • Jak wykorzystać regulacje dla uelastycznienia udzielania zamówień przy realizacji badań naukowych?
 • Czym są zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – katalog usług.
 • Odrębności proceduralne przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 • Zaskarżanie czynności zamawiającego.

9. Oferta w postępowaniu przetargowym na realizację prac badawczych złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji – studium przypadku.

10. Rażąco niska cena oferty złożonej w postępowaniu na realizację prac badawczych – studium przypadku.

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady z praktyki. Przedstawione zostaną propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Zamówienia z dziedziny nauki (badawczo – rozwojowe) w świetle opinii wydawanych przez Urząd Zamówień Publicznych oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed