Szkolenia

"Szkolimy Najlepiej" - nasze szkolenia wyróżnia wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.

Zarządzanie zespołem zdalnym, jak rozwiązać konflikty i reagować na trudne sytuacje?

 • SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zmiany związane z pandemią, zmienne tempo pracy, wzrastająca ilość obowiązków u pracowników, przestoje, konieczność zmian wynagrodzeń, zagrożenie utratą pracy znacznie wpływają na wzrost napięć i konfliktów między pracownikami a pracodawcą.

Zarządzanie zespołem w tak trudnych warunkach wymaga od kierownictwa wyjątkowych umiejętności interpersonalnych sprawności i znajomości przepisów prawa pracy.

Z myślą o kadrze kierowniczej przygotowaliśmy wyjątkowe wsparcie – szkolenie, dzięki któremu uczestnicy dowiedzą się:
 • jak zarządzać zdalnie zespołem?
 • jak rozpoznawać sytuacje konfliktowe i jak je rozwiązywać?
 • jak wygląda proces reakcji na konflikty i sytuacje trudne?
 • kiedy konflikt niszczy a kiedy ma pozytywne działanie?
 • jak bez naruszania przepisów reagować na odmowę wykonywania pracy przez pracowników?
 • jak bez narażenia się na konsekwencje prawne wydawać polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, czy rozszerzać zakresów obowiązków pracowników?
 • jak rozmawiać na temat udzielenia lub nie udzielania urlopu, czy zmieniać harmonogramy?
 • jak egzekwować wykonywanie pracy w formie zdalnej?
 • jak wdrożyć zdalne metody obiegu wydawania poleceń i egzekwowania pracy?
 • jakimi narzędziami komunikować się zespołowo w czasie pracy zdalnej?
 • jak prowadzić rozmowy z pracownikami dotyczące obniżenia wynagrodzenia z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej związanej z epidemią koronawirusa?
 • jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych w zarządzaniu zespołem, żeby nie powodować po stronie pracownika powstania roszczeń z tytułu mobbingu lub/i dyskryminacji?

1. Konflikt.

 • Konflikt jako proces.
 • Konflikt w organizacji jako spór dwóch lub więcej członków albo grup.
 • Klasyfikacja konfliktów według trzech kryteriów (M. Trzeciak).
  • Konflikty występujące w zależności od miejsca ujawnienia się ich przyczyn:
   • konflikty wewnętrzne;
   • konflikty zewnętrzne.
  • Konflikty ze względu na sposób przejawiania się:
   • konflikty jawne;
   • konflikty ukryte.
  • Konflikty ze względu na strony biorące w nich udział:
   • konflikt pracownik – pracownik;
   • konflikt pracownik – jednostka organizacyjna;
   • konflikt jednostka organizacyjna – cały zakład;
   • konflikt pracownik – zakład pracy;
   • konflikt pracownik a grupa robocza.
 • Konflikty związane z pandemią i innymi sytuacjami kryzysowymi.
  • Konflikt zastępczy gdy pracownicy odreagowują stres pandemii w pracy.
  • Konflikt mający na celu wykorzystanie słabości organizacji.
  • Konflikt mający na celu wykorzystanie stresu i napięcia u przełożonych i innych pracowników.
  • Konflikty związane z ograniczeniami wymaganymi przy podwyższonych standardach bezpieczeństwa.

2. Źródła i symptomy konfliktów interpersonalnych w sytuacjach trudnych.

 • Brak szacunku w komunikacji.
 • Skłonność do irytacji.
 • Kłótliwość.
 • Zmiany w działaniach i reakcjach.
 • Tworzenie się klik.
 • Niechęć do współpracy.
 • Ignorowanie lub niszczenie idei innych.
 • Ukrywanie problemów przed liderem.
 • Znaczące zmiany w organizacji.
 • Uprzedzenia osobiste.
 • Nieporozumienia.
 • Stres.
 • Obojętność.
 • Polityka organizacji.
 • Sytuacje z pracownikami, dostawcami i klientami.

3. Strategia podejścia do konfliktów.

 • Rywalizacja.
 • Dostosowanie, uleganie.
 • Unikanie.
 • Kompromis.
 • Współpraca.
 • Diagnoza naturalnego stylu podejścia do konfliktów.

4. Etapy rozwiązywania konfliktów.

 • Wyrażamy gotowość rozwiązywania konfliktu.
 • Określamy istotę problemu.
 • Poszukujemy możliwych rozwiązań.
 • Oceniamy wyniki podkreślając pozytywne strony.

5. Etapy rozwiązywania konfliktów, rozwiązywanie konfliktów metodą „bez porażek”.

 • Faza zerowa.
 • Zdefiniowanie problemu.
 • Faza krytyczna.
 • Wybór najlepszego rozwiązania.
 • Realizacja wybranego rozwiązania.
 • Ocena efektu.

6. Najczęstsze sposoby rozwiązywania konfliktu.

 • Tłumienie i unikanie konfliktu.
 • Dokonanie rozstrzygnięcia.
 • Walka.
 • Dążenie do kompromisu.
 • Reorganizacja zespołu.
 • Dążenie do rozwiązania.

7. Budowanie i kierowanie zespołem.

 • Rola i zadania lidera.
 • Predyspozycje osobiste – samoświadomość – jak ją zdobyć?
 • Etapy tworzenia zespołu.
 • Typy zachowań w zespole.
 • Identyfikacja i przydzielanie zadań członkom zespołu.
 • Zespołowe podejmowanie decyzji.
 • Formalne i nieformalne źródła autorytetu.
 • Koncepcja stylów zarządzania a zarządzanie konfliktem.

8. Proces komunikacji w zespole – jak osłabić lub uniknąć konflikt związane z pandemią lub innymi sytuacjami kryzysowymi.

 • Proces efektywnej komunikacji.
 • Komunikacja w czasach kryzysu.
 • Zasady i uwarunkowania procesu komunikacji.
 • Własne style wpływu werbalnego i pozawerbalnego na efektywną pracę zespołu.
 • Najczęstsze błędy w procesie komunikacji kryzysowej.
 • Bariery w procesie komunikacji.
 • Zagrożenia i konsekwencje barier komunikacyjnych oraz metody ich niwelowania.
 • Skuteczne sposoby reakcji na powstające w zespole bariery komunikacyjne.
 • Skuteczna komunikacja hierarchiczna.

9. Skuteczne reagowanie, zapobieganie powstawaniu oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

 • Przyczyny powstawania konfliktów w zespołach – koło i etapy problemów.
 • Konflikty w czasie pandemii i innych kryzysów.
 • Przewidywanie i wczesne diagnozowanie potencjalnego konfliktu w zespole.
 • Przewartościowanie sytuacji konfliktowych/kryzysowych.
 • Postawy wobec sytuacji konfliktowych.
 • Efektywne zachowania lidera w konfliktach.
 • Postawa asertywna w sytuacji konfliktu.
 • Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją.
 • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna).
 • Kontrolowanie uczuć i emocji.

10. Kiedy konflikt może być rozwojowy?

 • Kiedy minusy dają plus.
 • Problem ujrzał światło dzienne.
 • Katharsis – oczyszczenie z negatywnych emocji.
 • Diagnoza radzenia sobie zespołu w trudnej sytuacji.
 • Konflikt – generatorem pomysłów.
 • Uczenie się na błędach i dostrzeganie obszarów do rozwoju.
 • „Dobry konflikt” – współzawodnictwo.
 • Jak dostrzec swoje niedoskonałości i zmotywować się do zmiany.
 • Kiedy konflikt uświadamia potrzebę zmiany?
 • Kiedy konflikt sprzyja wprowadzeniu zmiany?
 • Kiedy sytuacja kryzysowa daje impuls do zmiany i działa pozytywnie?

11. Kreowanie wizerunku a rozwiązywania konfliktów w zespole.

 • Lider a menadżer.
 • Sztuka argumentacji.
 • Charyzma lidera.
 • Postawy i gestykulacja jako emocjonalne sposoby przekazywania treści.
 • Postawy akceptujące, postawy negujące.
 • Świadome tworzenie wizerunku lidera.

12. Typowe reakcje na stres a zachowanie w konflikcie.

 • Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu.
 • Strategia poznawcza.
 • Strategia emocjonalna.
 • Fantazje, myślenie życzeniowe.
 • Współdziałanie z innymi.

13. Specyfika pracy home office.

 • Nastawienie własne do pracy w domu.
 • Konflikty związane z pracą zdalną.
 • Home office to nie czas wolny.
 • Zasady pracy zdalnej.
 • Jak pracować zdalnie i redukować sytuacje konfliktowe?
 • Nadzór nad wynikami i czasem pracy pracownika zdalnego.

14. Świadoma komunikacja sposobem na zdrowe relacje.

 • Czym jest świadoma komunikacja?
 • Moje emocje a emocje innych ludzi.
 • Relacje z samym sobą a relacje z innymi.
 • Oczekiwania a emocje.
 • Świadomość siebie i świadomość rozmówcy – ćwiczenia.
 • Ograniczenia emocjonalne w komunikacji.

15. Jak zachować postawę asertywną w kontakcie z rozmówcą?

 • Asertywne odmawianie i proszenie.
 • Asertywność w czasach pandemii.
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie” proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania.
 • Kulturalne upominanie rozmówcy.
 • Przekazywanie rozmówcy złych wiadomości.
 • Jak uzyskać wsparcie zamiast oporu lub biernego oporu.
 • Jak rozmawiać o obniżkach pensji, zwiększeniu obowiązków, zmianach w charakterystyce pracy?
 • Korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej.
 • Zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach.
 • Asertywne reagowanie na krytykę ze strony rozmówców – zasady.
 • Jak reagować na nieprawdziwe zarzuty?
 • Jak reagować na aluzje i utrudnianie działań?
 • Korzystanie z doświadczeń płynących z przeżytych sytuacji trudnych.
 • Proponowanie rozwiązań w przekonujący sposób; uświadamianie pracownikowi zaangażowania i profesjonalizmu własnej organizacji.
 • Skuteczne radzenie sobie z trudnymi zachowaniami, np. jak dojść do porozumienia z antagonistą?
 • Rozmówca zdenerwowany – przydatne zwroty i schemat reagowania.

16. Konflikt interesu.

 • Konflikt między interesem publicznym i prywatnym.
 • Konflikt interesów przy wydawaniu decyzji w sprawach indywidualnych.
 • Konflikt interesów przy zarządzaniu zespołem.

17. Komunikacja w zespole a osobowość.

 • Rola osobowości w zarządzaniu zespołem.
 • Typ osobowości a skłonność do konfliktu.
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole.
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości.
 • Zarządzanie ludźmi o różnych stylach osobowości.

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, doradca i mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media,

autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Urząd Pracy m. st. Warszawy, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izba Celna w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Urząd Miasta Krosna, Urząd Miejski w Zelowie, Urząd Gminy Rymanów, Urząd Miasta Iława i wielu innych.

5700 zł zw. VAT*/dzień szkolenia lub 5700 zł + 23% VAT/dzień szkolenia

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dojazd i zakwaterowanie wykładowcy.

Płatność: na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.


Wyślij zapytanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Temat wiadomości (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  W treści proszę podać miejsce, liczbę uczestników oraz ilość dni.


  Zarządzanie zespołem zdalnym, jak rozwiązać konflikty i reagować na trudne sytuacje?

  Czas trwania: 1 dzień
  Miejsce: siedziba Klienta lub inne miejsce wskazane przez Klienta
  Harmonogram: zgodnie z wytycznymi Klienta

  Comments are closed